újvári mária
Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940

 

       bibliográfiák   » Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
    év 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  szerző a b c d e f g h i j k l n o p r s t u ü v w z  
  tárgymutató 1 a b c d e f g h i j k n o ö p r s t u ü v x z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -    
    1940: 26 tétel lapozás: 1-26
 

DEBRECZENI László Több, mint legenda... Legenda tanulsága: "...erő és nagyság nincs hivatalhoz kötve s hogy lelkünk építésében mindnyájunk élete lehetne több, akár a legendák példáinál is.", [Szakcsoport: Csoporttudat.], XI. évf., 1940, 1. szám, p. 1.

*** Tizenegyedik évfolyamunk elé. "Megkezdhettük lapunk tizenegyedik évfolyamát, második évtizedét. Örömünket tetézi az, hogy új lapengedélyünk ismét havonkénti megjelenést enged." Néhány soros szerkesztőségi cikk., [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Sajtóügy.], XI. évf., 1940, 1. szám, p. 2.

*** A második évtized küszöbén. A szerkesztőség az eltelt évtized alatt az élők sorából eltávozott a munkatársaira emlékezik: László József, Balázs Ferenc, Dsida Jenő., [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Sajtóügy.], XI. évf., 1940, 1. szám, p. 2.

SZÉCHENY [István] gondolataiból. Többek között: "Nem lehet a földön oly alávaló nép, melynek kitörlése az egész emberiségre, sőt az egész alkotásra nézve ne volna veszteség.", [Szakcsoport: Hungarológia. Etika.], XI. évf., 1940, 1. szám, p. 2.

BIRÓ Sándor Mátyás, az államférfi. "Az ötszáz esztendő messzeségéből megidézett Mátyás király alakjának néhány vonása még mindig homályos a magyar érdeklődés előtt. Külpolitikájával, belpolitikai alkotásaival, sőt családi életével kapcsolatban is rengeteg kérdés merül fel... Mátyás mint államférfi minden belső és külső nehézséget le tudott győzni.", [Szakcsoport: Magyar történelem. Hunyadi Mátyás. Hungarológia.], XI. évf., 1940, 1. szám, p. 3-4.

JANCSÓ Elemér dr. Mátyás király művelődéspolitikája. "Egyéniségében megtaláljuk a renaissance ember összes jellegzetes tulajdonságait....Mátyást emberi és államvezetői egyénisége... magasan kortársai felé emelik... A lelki impérium megteremtésében legfőbb szándéka az olasz műveltség magyarországi meggyökereztetése.... Remek ízlésének és műveltségteremtő hajlamainak örök emlékét hirdetik a Corvinák legendás hírű könyvtárának korunkig eljutott töredékei.", [Szakcsoport: Magyar történelem. Hunyadi Mátyás. Magyar művelődés. Hungarológia.], XI. évf., 1940, 1. szám, p. 4-5.

*** Mailáth. [Halottak, akik élnek.], "A római katholikusok négy évtizedig volt erdélyi püspökéről illő megemlékeznünk halála alkalmából nekünk is, akik csak egyetemes romániai magyar szempontból tanulmányozzuk közösségünk életét. Illő és nélkülözhetetlen kötelesség, mert Mailáth püspök egyetemes nagy magyar alak volt." Megemlékezés., [Szakcsoport: Keresztény egyházak. Katolikus egyház.], XI. évf., 1940, 1. szám, p. 5.

SZABÓ Bálint Vámszer Géza: Szakadát. (Erdélyi Enciklopédia kiadása, 1940.). [Szemle.], "Szakadát a Vöröstoronyi szoros vidékén levő magyar földmíves szórványok egyike. Egy a sok közül. A könyvnek a célja - amint a szerző mondja - nem az egész község leírása, hanem csupán az ott élő magyarság múltjának és jelenének ismertetése.... Népdal költészetük megegyezik a székelyekével. Ruhaviseletük nem őrzött meg magyar vagy székely dísztő elemet, hanem szinte mind román és szász átvétel"., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Szórvány magyarság.], XI. évf., 1940, 1. szám, p. 6.

KÓS Károly ifj. A Magyar színjátszás jubileumára. [Szemle.], A magyar nyelvű színjátszás születésének 150. évfordulója és Katona József halálának 110. évfordulója alkalmából írt tanulmány. "Az ifjúi magyar lelkesedés teremtette meg a kolozsvári színházat, a magyar ige, a magyar hit és gondolat első templomát.", [Szakcsoport: Magyar kultúra. Színházművészet.], XI. évf., 1940, 1. szám, p. 6-7.

*** Száz éve született Rodin. [Mindennapok felett.], "Korunk s minden idő egyik legnagyobb szobrásza (1840-1917). Francia földön a gótika őshazájában talált rá a szobrászat szokatlanul új és ősrégi örök kifejeznivalójára az emberi testre, melyet a görög kor óta egész természetes meztelenségében nem látta meg és nem fejezte ki a szobrászat.", [Szakcsoport: Művészettörténet. Képzőművészet. Szobrászat. Auguste Rodin.], XI. évf., 1940, 1. szám, p. 7.

*** Ötven éve halt meg Eminescu Mihály. [Mindennapok felett.], Rövid megemlékezés. "Csaknem valamennyi írását lefordították magyarra, versei nagy részét többen is művészileg tolmácsolták.", [Szakcsoport: Román irodalomtörténet. Mihai Eminescu.], XI. évf., 1940, 1. szám, p. 7.

*** Negyven éve halt meg Munkácsy Mihály a legnagyobb magyar festő (1844-1900). [Mindennapok felett.], "A világhír útján Párisba költözött és évtizedeken át, szellemi összeomlásáig, ott élt és alkotott. Csodálatos művészi ízlésű lakásában kora államfői éppúgy megjelentek, amint otthonosak voltak legjobb szellemei. Magyarságáról sohasem feledkezett meg... anyagi erejével fiatal magyar festőket támogatott, s a világhír ormán is mindig magyarnak vallotta magát.", [Szakcsoport: Magyar kultúra. Képzőművészetek. Festészet. Munkácsy Mihály.], XI. évf., 1940, 1. szám, p. 8.

KÁLLAY Ernő A nemzeti diákarcvonal. [Ifjúsági élet.], "1939 október 19.-én rendelettörvény jelent meg a hivatalos lapban, amely egy közös szervezetbe tömöríti az összes romániai főiskolásokat....Ami a magyar főiskolásokat illeti, az általános elv alapján mind tagjai a diákarcvonalnak. Azonban itt felvetődik egy nagyon fontos kérdés, lehetőségekre van szükség a mi sajátszerűen magyar műveltségünknek és társadalmunknak megfelelő munka elvégzésére is. Erre nézve a törvényrendelet nem tartalmaz utasítást.", [Szakcsoport: Főiskolás fiatalok. Ifjúsági egyesületek. Román tanügyi törvény. Magyar kisebbség.], XI. évf., 1940, 1. szám, p. 8.

*** A munka megbecsülése. "E számunkban 3 évfordulóról emlékezünk meg. 250 éve született Mikes Kelemen. II. Rákóczy Ferenc hű íródeákja, 200 éve született Benkő József százada legnagyobb erdélyi magyar tudósa és 50 éve halt meg Orbán Balázs, akit méltán nevezhetünk a legnagyobb székelynek." Mindhármuk rövid méltatása., [Szakcsoport: Magyar kultúra. Magyar tudomány. Nemzeti érzelmek.], XI. évf., 1940, 2. szám, p. 9.

*** Márton Ferenc halála. "A Marton Ferenc jelentősége ugyanaz a magyar képzőművészetben, mint az Adyé a magyar költészetben.... Csíki székely volt Márton Ferenc s Ő ehhez holtáig hű maradt.", [Szakcsoport: Magyar kultúra. Képzőművészetek. Festészet. Márton Ferenc.], XI. évf., 1940, 2. szám, p. 10.

*** 400 éve született János Zsigmond az utolsó választott magyar király és az első erdélyi fejedelem. Rövid megemlékezés., [Szakcsoport: Magyar történelem. XVI. sz.], XI. évf., 1940, 2. szám, p. 10.

DEBRECZENI László Orbán Balázs. "Orbán Balázs életének főműve a hatkötetes székelyföldi monográfia...igazi írói készséggel írta meg művét. ... Már külső alkatra is feltűnő jelenség: Erdély egyik legszebb férfiának tartották....De mindenek felett is leginkább jellemzi őt határtalan fajszeretete.", [Szakcsoport: Hungarológia. Nemzeti érzelmek. Honismeret.], XI. évf., 1940, 2. szám, p. 11-12.

DEBRECZENI László Új fiatal művésztehetség. "A kolozsvári unitárius gimnázium rajz és kézimunka kiállításán már másodízben tűnt ki munkáival Bandi Dezső most VII. osztályt végzett növendék Bandi Dezső egészen fiatalon is nagy reménysége a magyar művészetnek." Rövid értékelés., [Szakcsoport: Magyar kultúra. Képzőművészetek. Festészet.], XI. évf., 1940, 2. szám, p. 12.

BIRÓ Sándor Bardóci Benkő József. Születésének 200. évfordulóján munkássága méltatása. "Benkő Józsefet az Isten nem közönséges képességekkel áldotta meg. Már nagyenyedi diákkorában jelentkezett nála a vérbeli történész okiratok és kéziratok iránti érdeklődése." Óriási összegyűjtött történelmi dokumentumait csak részben sikerült kinyomtatnia, anyagi támogatás híján. Ő állította össze az első román Botanikai szótárt., [Szakcsoport: Történettudomány. Történetírás. Benkő József.], XI. évf., 1940, 2. szám, p. 13.

*** Mikes Kelemen. Megemlékezés születésének 250. évfordulóján., [Szakcsoport: Magyar irodalomtörténet. Mikes Kelemen.], XI. évf., 1940, 2. szám, p. 14.

L.D. F. László Marcella. [Szemle.], Ferenczy Margit, aki László Marcella írói nevet választván, Új cimbora névvel felújítja Benedek Elek gyermek-lapját. "Írógárdát toboroz maga körül, de azért néha saját maga írja tele az egész újságot. Kiállításokat, versenyeket rendez, utazik, látgatja gyermekeit és közben százával küldi a személyes leveleket az erdélyi gyermekeknek." Az írónő korai halála alkalmával., [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Sajtóügy.], XI. évf., 1940, 2. szám, p. 14.

L.D. Kristóf György Emlékkönyv. [Szemle.], "A kolozsvári I. Ferdinand-tudomány egyetem egyetlen magyar professzora: dr. Kristóf György nemrég töltötte be élete hatvanadik évét. Ebből az alkalomból legkiválóbb régi és jelenlegi tanítványai szépkiállítású, testes kötetet adtak ki professzoruk iránti hálájuk és tiszteletük jeléül." Ismertetés., [Szakcsoport: Nevelés és oktatás. Kolozsvári egyetem. Kristóf György.], XI. évf., 1940, 2. szám, p. 14-15.

SIMON Károly Péterfy Károly: Ízlés tudomány vagy esztétika. (Erdélyi Ritkaságok 2. szám.): [Szemle.], Dr. Jancsó Elemér fenti címen kiadványsorozatot indított "Erdély ritkaságok" címmel. Az első száma, Az erdélyi magyar színészet hőskora. Nagy Lázár visszaemlékezései 1792-1821). A második: Péterfy Károly könyve. "Kevesen tudták, hogy Gregus Ágost előtt a magyarságnak volt már magyar esztétikusa Péterfy Károly marosvásárhelyi kollégiumi tanár személyében.... Rendszere két, szervesen összefüggő részből áll: az elméleti "tiszta esztétiká"-ból, amely a szép és felséges maghatározásait tárgyalja és az u. n. "alkalmazott esztétiká"-ból, azaz a szép gyakorlati megvalósulásának tárgyaiból.", [Szakcsoport: Magyar tudomány. Erdély. Filozófia. Péterfy Károly.], XI. évf., 1940, 2. szám, p. 15.

SZABÓ Géza Domokos Pál Péter: Mert akkor az idő napkeletre fordul. (Ötven csángómagyar népdal. Szerző kiadása. Cluj-Kolozsvár 1940.). [Szemle.], "Domokos tudatában van kincsmentő ténykedésének s komoly tudományos felkészültséggel közöl előbb 18 népballadaszöveget magyarázó jegyzetekkel, a dallam- és szövegváltozatok pontos feltűntetésével. Továbbiakban a csángó-magyar dallamanyag szerkezeti és osztálybeli hovatartozandóságáról szól." A második részben közli a 47 dallamot, túlnyomó részben fonográf felvétel után Bartók Béla lejegyzései.", [Szakcsoport: Magyar kultúra. Csángó magyarok. Népzene.], XI. évf., 1940, 2. szám, p. 15.

*** Az első magyar kémiai doktor. Bereczky Tibort, a kolozsvári református kollégium tanárát, június 22-én az I. Ferdinánd tudományegyetem a kémia doktorává avatták." Hír., [Szakcsoport: Nevelés és oktatás. Kolozsvári egyetem. Bereczky Tibor.], XI. évf., 1940, 2. szám, p. 15.

DISMACSEK Tibor Az Egyetemi Mária Kongregáció élete 1939-40-ben. [Ifjúsági élet.], "Az Egyetemi Mária Kongregáció a tagok vallásos meggyőződésének elmélyítésére rendszeresen megtartotta heti összejöveteleit. A megbeszélések tárgya a szociális kérdés volt... Világnézeti vitadélutánok keretében nyilvánosság elé vitte a liberalizmus, eros és etos kérdését." Előadók: Márton Áron, Baráth Béla, dr. Búzás Gerő, Csendőr Jenő, dr. Erős Alfréd, Fodor József, Kéki Béla, dr. Nappendruck Éva, dr. Venczel József., [Szakcsoport: Főiskolás fiatalok. Ifjúsági egyesületek.], XI. évf., 1940, 2. szám, p. 15.

 
 
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék