újvári mária
Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940

 

       bibliográfiák   » Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
    év 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  szerző a b c d e f g h i j k l n o p r s t u ü v w z  
  tárgymutató 1 a b c d e f g h i j k n o ö p r s t u ü v x z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -    
    1938: 71 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-71
 

DEBRECZENI László Finn jelképek. "Észak országának, Suominak február 28.-a nagy ünnepe. Ezen a napon tette le egykor ama fiatal fanatikus, Lönrot Illés, szegény, elmaradt és veszélyben levő népének oltárára 12 évi ernyedetlen munkájának eredményét: a Kalevalát.", [Szakcsoport: Kultúra. Etnográfia. Finnország.], IX. évf., 1938, 1. szám, (1. negyed), p. 1.

KÖLCSEY Ferenc gondolataiból. A Parainezis-ből. Egész oldalnyi idézet-gyűjtemény. Pl.: "A bölcsesség legnagyobb mestere az élet... Az élet csak úgy éri célját, ha tetteknek szenteltetik.", [Szakcsoport: Magyar irodalomtörténet. Kölcsey Ferenc.], IX. évf., 1938, 1. szám, (1. negyed), p. 2.

JANCSÓ Béla dr. Az elfelejtett Kölcsey. "... mit tudok Kölcseyről? Hogy ő írta a Himnuszt és a Parainezist, hogy Berzsenyit túl szigorúan bírálta el és hogy nagy szónok volt. ... Parlamenti működése súlypontja azonban a szegény nép, a jobbágyság jogaiért való küzdelem.... Halála századik évfordulóján önmagunk iránti kötelesség, hogy életművének minden részletét." Életműve részletes elemzése., [Szakcsoport: Magyar irodalomtörténet. Kölcsey Ferenc.], IX. évf., 1938, 1. szám, (1. negyed), p. 3-6.

LÁSZLÓ Dezső Világnézetünk apológiája. - A mithosz és jelszó vitához - "Még egyre hömpölyögnek annak a vitának hullámai, melyet a transzilvánizmus kérdése körül I.Szemlér Ferenc indított meg a Helikon októberi számában. A vita anyaga kiválóan alkalmas arra, hogy bepillantsunk abba az új gondolkodási módba, amely az utóbbi időben egyre élesebben bontakozik ki fiatalabb szellemi vezetőink sorai között. Ha tömören és röviden kellene ezt az új világnézetet megneveznem, azt mondhatnám róla, hogy racionálizmus és materiálizmus.", [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Világnézet. Transzilvánizmus.], IX. évf., 1938, 1. szám, (1. negyed), p. 7-10.

SIMON Károly A cluji ref. kollégium tanulóinak társadalmi kérdése. "Szellemi életünk és kultúránk fennmaradása és fejlődése jórészt iskoláink sorsától függ....Tanulóink számának csökkenése két okkal magyarázható." Külső ok: a történelmi változás. "A másik, belső ok a szülők felületes magatartásában keresendő." Részletes, táblázatokba foglalt kimutatás évekre, társadalmi osztályokra bontva., [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Nevelés és oktatás. Felekezeti iskolák. Statisztika.], IX. évf., 1938, 1. szám, (1. negyed), p. 10-13.

TÓTH Kálmán A világgazdasági élet kialakuló rendszerei. ".... minden korban a kor szelleme, világnézete volt az, mely megszabta a korában élő ember mindennemű tevékenységét, így a gazdaságit is. Napjainkban mi is láthatjuk, mily nagy kihatással vannak a jelszavak folytonos hangoztatása s újabban faji, nemzeti közösségek kívánalmai a gazdasági élet kialakulására." A háború utáni gazdasági rendszerek (szocialista tervgazdaság, fasizmus, a Roosevelt féle "kapitalista tervgazdaság") rövid elemzése., [Szakcsoport: Világgazdaság. Világnézet. Gazdasági rendszerek.], IX. évf., 1938, 1. szám, (1. negyed), p. 13-15.

SZABÓ Dezső a magyarországi nyilaskeresztes mozgalmakról és a magyarság igazi programjáról. "Magyarországon számos olyan pártalakulat van, amely a német nemzeti szociálizmus mintájára szervezkedik. (Festetich Sándor gróf nyilaskeresztes pártja, Szálasy Ferenc Nemzeti Akarat pártja stb.). Szabó Dezső két nagy tanulmányban is keményen bírálja ezeket. (Virrasztó Koppány című 26. sz. és a "Jóhiszemű káoszhoz" 33 sz.)., [Szakcsoport: Magyar belpolitika. Politikai pártok és mozgalmak.], IX. évf., 1938, 1. szám, (1. negyed), p. 15.

BAKK Elek dr. A syphilis társadalmi vonatkozásairól. "A tüdőbaj, alkoholizmus, csecsemőhalandóság és az egyke terjedése mellett a syphilis első helyen szerepel, mint társadalmi veszély, degeneráló ok. A syphilis társadalmi veszélye elsősorban felismerésének nehézségéből származik." Részletesen kitér minden, a társadalmat tragikusan érintő hatására. A megelőzés érdekében hangsúlyozza a fiatalok nevelésének fontosságát., [Szakcsoport: Közegészségügy. Szociális betegségek.], IX. évf., 1938, 1. szám, (1. negyed), p. 16-18.

PARÁDI Ferenc dr. Egy öntudatos kis nemzet. Suomi, a csend országa. Kodolányi János útirajza Finnországról. Társadalom, gazdasági élet (különös tekintettel a mezőgazdaság fejlődésére), kultúra részletes elemzése., [Szakcsoport: Finnország történelme. Finn kultúra.], IX. évf., 1938, 1. szám, (1. negyed), p. 18-23.

*** Még egyszer a tg.-mureşi Találkozó. "A tg.-mureşi Találkozó óta eltel félév ifjúsági eseményei mindenben igazolták azokat az aggodalmainkat, melyeket a Találkozó előtt és után kifejtettünk". Idézi a Hitel-t, Tamási Áront, K. Balogh Edgárt, Kacsó Sándort; kiemeli a MADOSZ és a Magyar Párt szerepét., [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Társadalompolitika. Vásárhelyi Találkozó.], IX. évf., 1938, 1. szám, (1. negyed), p. 24-25.

BAJKÓ Erzsébet Kákonyi József. [Ismeretlen értékeink.], "Az erdélyi magyar közönség alig ismeri az Ókirályságban szétszórt magyarság életét....Ezek közül az emberek közül való Kákonyi József, targu-mureşi származású, Budapesten tanult fiatal ötvösművész, aki a főváros egyik nagy ezüstgyárában dolgozik lezárt, páncélos ajtók mögött. Dolgozik bronzban, aranyban, ezüstben és platinában... Ötvösművészeti munkáit nagy formagazdagság jellemzi... Kisplasztikai művei egészen modernek... ez az ő igazi szerelme.", [Szakcsoport: Magyar fiatalok. Szórvány magyarság. Bukarest.], IX. évf., 1938, 1. szám, (1. negyed), p. 26.

B.S. Kelemen Lajos 60 éves... [Szemle.], "Országrészünk történelmének egyik legalaposabb ismerője...Hosszú levéltárosi munkássága kibeszélhetetlenül értékes történeti adatok birtokába juttatta őt s ezekből a leginkább kiadatlan anyagból bőségesen adott mindenkinek, aki komoly érdeklődést tanúsított történelmünk valamelyik kérdése iránt. Mint az E.M.E. levéltárosa, szinte két évtizeden keresztül állott a kutatók rendelkezésére.", [Szakcsoport: Magyar történelem. Történetírás. Kelemen Lajos.], IX. évf., 1938, 1. szám, (1. negyed), p. 27.

*** Szabó Dezső köszönete. [Szemle.], "A 34-35-ik Szabó Dezső füzetben "Hóvirágok" címen ezt írja Szabó Dezső: Markó-utcai epizódommal (perbefogása) kapcsolatban a cluji ref. theologia ifjúsága és a transylvaniai fiatalabb nemzedék lapja: az "Erdélyi Fiatalok" hitvallást tettek mellettem.", [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Magyar irodalomtörténet. Szabó Dezső. Sajtóügy.], IX. évf., 1938, 1. szám, (1. negyed), p. 27.

BIRÓNÉ VÁRÓ Éva "Új erdélyi anthológia". [Szemle.], Az antológia bemutatása és bírálata. "Költőnek, írónak megparancsolni hogy miről írjon, mit írjon, nem lehet. De várjuk az "új transylvániai" megnyilatkozást. Nem újabb és újabb könyvekre, hanem új lélekre van szükségünk, mely tisztán és töretlenül transylvániai marad bármely irodalmi áramlat hatása alatt jöjjön is létre.", [Szakcsoport: Magyar irodalomtörténet. Erdélyi antológia.], IX. évf., 1938, 1. szám, (1. negyed), p. 27.

ÁDÁM Zsigmond A második írói nemzedék estélyén. [Szemle.], A Kolozsvári Magánalkalmazottak Szakszervezetének rendezésében került sor 1938. április 1-én a találkozóra. "Tamási Áron mutatta be az utána jött írói nemzedéket. ... A Tizenegyek még a falu felé néztek, a második nemzedék már többet akar: egyetemességet, személyes szereplést. Elismerik már a transzilvánizmus létezését, de nem mithosszal, hanem egészséges "valóság-látással.", [Szakcsoport: Magyar irodalomtörténet. A nemzedékváltás kérdései. Transzilvánizmus.], IX. évf., 1938, 1. szám, (1. negyed), p. 27-28.

*** Reggeli Lapok címen néhány hónappal ezelőtt Satumaren 8 oldalas új magyar napilap indult meg Lengyel István szerkesztésében. [Szemle.], Új szerkesztési szellem, "...a világkultúra nagyságait igyekszik a mához közel hozni... Városi és falusi szociográfiai riportok egészítik ki ezt az új szerkesztési szellemet, mely lapjainkban úttörő jellegű...", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Sajtóügy. Szatmárnémeti.], IX. évf., 1938, 1. szám, (1. negyed), p. 28.

*** A német felekezeti tanárok capacitate vizsgájának rendezése. "A külön bizottság előtt letett vizsga kizárólag a német felekezeti iskolákban való véglegesítésre jogosít." Hír., [Szakcsoport: Német kisebbség. Nevelés és oktatás. Német felekezeti oktatás. Véglegesítő vizsga.], IX. évf., 1938, 1. szám, (1. negyed), p. 28.

JANCSÓ Béla dr. "Jövőnek magját hordozom..." "Nem közösség és nem nép az, amely nem emlékezik és nem tartja számon az érte elvégzett munkát. Nem közösség, nem nép az, amely nem ismeri helyzetét, nem veszi számba az eredményeket, amit legjobb fiai életük feláldozásával számára kialakítottak." Balázs Ferencre emlékezik halálának első évfordulóján., [Szakcsoport: Hungarológia. Nemzeti érzelmek. Balázs Ferenc.], IX. évf., 1938, 2. szám, p. 1.

BALÁZS Ferenc gondolataiból. Idézetek Balázs Ferenc "Bejárom a kerek világot" és "A rög alatt" c. munkáiból., [Szakcsoport: Magyar kultúra. Nemzeti érzelmek. Balázs Ferenc.], IX. évf., 1938, 2. szám, p. 2.

LÁSZLÓ Dezső Balázs Ferenc a transzilvánizmus szolgálatában. László Dezső transzilvánizmus alatt a "Romániában élő magyarság exisztenciális világnézetét" érti. "Mennyiben található fel ez a transzilvánizmus Balázs Ferenc életművében, mennyiben vitte tovább Balázs Ferenc ezt az életfelfogást? Balázs Ferenc két téren képviselte és vitte tovább az itteni történelmi tudatot. Egyfelől a múltból örökölt sajátos közösségi gazdálkodási elvet az u. n. Kapta-rendszert fedezte fel és öntudatosította, más felől az egyházi építkezésben szerzett érvényt a történelmi hagyományoknak.", [Szakcsoport: Magyar kultúra. Nemzeti érzelmek. Transzilvánizmus.], IX. évf., 1938, 2. szám, p. 3-4.

Az Erdélyi Fiatalok: Dsida Jenő. In memoriam Dsida Jenő., [Szakcsoport: Magyar irodalomtörténet. Dsida Jenő.], IX. évf., 1938, 2. szám, p. 5.

BIRÓNÉ VÁRÓ Éva. "Légy már legenda..." Halála alkalmából felidézi a költő alakját és munkásságát. "Dsida Jenőnek mindössze két verskötete jelent meg: "Leselkedő magány" (Minerva kiadás, 1928) és "Nagycsütörtök" (Erdélyi Szépmíves Céh 1933.) Ezenkívül számos verse és prózai írása jött a legjobb szépirodalmi folyóiratokban s a legnagyobb napilapok hasábjain.", [Szakcsoport: Magyar irodalomtörténet. Dsida Jenő.], IX. évf., 1938, 2. szám, p. 5-6.

JANCSÓ Béla dr. Az első tudományos vidék-monográfiánkhoz. "Bözödi György fiatal író "Székely bánja" címmel 16 íves nagy könyvet jelentetett meg. Ez a könyv, számos fogyatékossága és a szakemberek által bizonyára kimutatható hiányai ellenére is - úgy érzem, fontos állomás abban a folyamatban, amely önmagunk megismerése, helyzetünk adatszerű pontos felvétele útján akar valóságainkkal szembenézni. ... Bözödi könyve adatgyűjtő mivoltánál fogva tudományos jellegű, az első tudományos vidékmonográfiának számít s így önismeretünk útján újabb lépés." A munka részletes elemzése., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Csoporttudat. Magyar irodalomtörténet. Monográfia. Bözödi György.], IX. évf., 1938, 2. szám, p. 7-10.

*** Tizenöt éve jelent meg a Tizenegyek Antológiája. Tizenegyek antológiája az uralomváltozás után a legelső kollektív transsylvániai ifjúsági megmozdulás. Az antológia megszervezője és megvalósítója Balázs Ferenc. "De a Tizenegyek egy kivételével (Mihály László) mind Transsylvániában telepedtek le, már e sorsvállalással is példát mutattak az ifjúságnak a helytállásra és társadalmi, szövetkezeti és kulturális szervezőmunkával lettek úttörői az irodalmi öntudatosodást nyomon követő ifjúsági öntudatosodásnak.", [Szakcsoport: Magyar irodalomtörténet. Antológia. A nemzedékváltás kérdései.], IX. évf., 1938, 2. szám, p. 10.

SZABÓ Dezső nyíltlevele "A magyar miniszterelnökhöz". "Az Anschluss után két nappal Szabó Dezső nyílt levelet intézett a magyar miniszterelnökhöz. Ez a nyíltlevél a Szabó Dezső-füzetek 38.-k számában jelent meg: "... A napnál világosabb, hogy a német hódító akarat azért igyekszik a tömegek egyetlen szenvedélyévé, mintegy történelmet formáló szadizmussá tenni az anti-judaizmust, hogy ennek megvakító erejével észrevétlenül hatalmába kerítse a magyar Vazult.", [Szakcsoport: Magyar külpolitika. Magyarországi politikai pártok. Szabó Dezső.], IX. évf., 1938, 2. szám, p. 11-12.

*** A pályaválasztás. "Az ifjúságnak alig van ennél fontosabb kérdése....A közösség, a társadalom számára a pályaválasztás kérdése nemcsak annyi, hogy akárhogy pótoljuk a természet rendje szerint kihullókat. A közösségnek szükségletei vannak, ezeket a szükségleteket töltik be a különböző élethivatások.... Romániai magyar fiatalnak a pályaválasztását is a szükségleteknek és az arravalóságnak kell irányítaniok.", [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Nevelés és oktatás. Pályaválasztás.], IX. évf., 1938, 2. szám, p. 13.

DENDERLE József Elhelyezkedési lehetőségek a magyar kisebbségi egyházaknál. [Pályaválasztási tanácsadó.], "Kisebbségi kereteink között...A papi pálya után a tanári és tantói élethivatás látszott olyannak, amely az oklevél megszerzése után biztos kenyeret nyújthat a fiatal nemzedék egy részének. Az egyre súlyosbodó körülmények azonban életbevágóan visszahatottak iskoláink létére, egymásután szűntek meg és zárták be kapuikat különböző okok folytán....Ifjainknak tehát inkább a szabad pályák álnak rendelkezésre továbbra is.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Nevelés és oktatás. Pályaválasztás. Elhelyezkedési lehetőségek.], IX. évf., 1938, 2. szám, p. 13-14.

PARÁDI Ferenc dr. ifj. Szabad pályák érettségizettek számára. Gyógyszerészi pálya. [Pályaválasztási tanácsadó.], Belső válsággal küzdő pálya. Részletes statisztikai kimutatás gyógyszertárak számáról és az okleveles gyógyszerész szükségletről. "Az érettségizett magyar ifjú csak abban az esetben válassza élethivatásul a gyógyszerész pályát, ha képességei alapján, úgy az egyéni évek alatt, mint a későbbi versenyvizsgán jó eredményt remélhet. Tanulmányi lehetőség: a bucureşti gyógyszerészeti fakultás. Tanulmányi idő: 5 év. Felvételi vizsga.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Nevelés és oktatás. Pályaválasztás.], IX. évf., 1938, 2. szám, p. 15-18.

JANCSÓ Béla dr. Az orvosi pálya. [Pályaválasztási tanácsadó.], "Mint minden orvosnak, elvileg nyitva áll az út az állam egészségügyi szervezetében való elhelyezkedéshez. Ha ez néhány kisebbséginek sikerül is, de általában ezekben az intézményekben nagyszámú magyar orvosnak az elhelyezkedésére nincs kilátás. ...Országunkban száznál több orvosi állás betöltetlen, s újabbak létesítéséről is szó van. A magyar lakósság orvos-ellátottsága általában az országos alatt van. Tanulmányi lehetőségek: Bucurestii és clujii tud. Egyetem orvosi kara. Tanulmányi idő 6 év.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Nevelés és oktatás. Pályaválasztás.], IX. évf., 1938, 2. szám, p. 18-19.

HEXNER Béla A mérnöki pálya. Szükségetek. [Pályaválasztási tanácsadó.], "Transzilvánia műszakilag és mérnökileg szűz terület... Transzilvánia magyar fiatalsága lépjen a mérnöki pályára minél nagyobb számban.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Nevelés és oktatás. Pályaválasztás.], IX. évf., 1938, 2. szám, p. 19.

 
 
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék