újvári mária
Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940

 

       bibliográfiák   » Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
    év 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  szerző a b c d e f g h i j k l n o p r s t u ü v w z  
  tárgymutató 1 a b c d e f g h i j k n o ö p r s t u ü v x z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -    
    1937: 88 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-88
 

DEBRECZENI László Ötfokú hangsoron. "Félre a sallanggal, luxussal, nagyzolással és felelőtlenséggel. Félre a komolytalansággal, az érzelgősséggel, a gyengeséggel. És félre az egyén önzésével. Szűkebb, de mélyebb és tartalmasabb életet. Egyszerűt, tömöret, keményet és tisztát, mint az ősi dallam: Ötfokú hangsoron...", [Szakcsoport: Hungarológia.], VIII. évf., 1937, 1. szám, p. 1

*** Kedves olvasó! "Nyolcadik évfolyamunk elején első szavunk a hála és köszönet szava a elé a mindinkább öntudatosodó olvasó tábor felé, amelyik nemcsak mellénk állott, hanem mellettünk meg is állott....Megújuló lapunkhoz kérjük olvasóink szeretetének, gondoskodásának megújulását." Szerkesztőségi cikk., [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Sajtóügy.], VIII. évf., 1937, 1. szám, p. 2

KÓS Károly "...Az ő folytatásuk vagyok." (A "Régi Kalotaszeg"-ből, 1911.). "Lenézni való, aki többre tartja az apáitól öröklött szegényes just, mint a másoktól kölcsönzött kész pompát. Kacagni való, aki nem akar idegen uraságoktól levetett kultúrával élni... Ezért jöttem vissza én a hegyek közé. A szegénységbe, a pusztulásba, a köves nehéz utat azért járom én. Mert ez a mienk; az enyém. Apáim öröksége, ehhez jussom van...", [Szakcsoport: Nemzeti érzelmek. Magyar kultúra. Néprajz.], VIII. évf., 1937, 1. szám, p. 2.

DSIDA Jenő Anyanyelvünk védelme. "1753-ban íródott, 1760-ban nyomtatódott "Basileában.", ismeretlenszerző által írt könyv "...kilencedik oldalán ezt olvashatjuk: "Tsodálatos dolog az, hogy Európában tsak magánosan állván a Magyar Nyelv, és annak más nyelvekhez atyafisága nem lévén, régen írott könyvekkel is nem segíttetvén, még is eddig épségben meg maradhatott."..."Anyanyelvünk, népünk legfőbb, sőt talán egyedül megtartó ereje bizony "közél vagyon a megzavarodáshoz": Szécsi Sándor az "Ágisz" kiadásában megjelent "Anyanyelvünk" című kötetben : "Alábbi szótárunk több, mint négyszáz román szót foglal magában. Négyszáz olyan szót, amely egyre gyakoribb a transsylvániai magyar nyelvben.", [Szakcsoport: Magyar nyelv. Anyanyelv. Magyar kisebbség.], VIII. évf., 1937, 1. szám, p. 3-4.

L.D. Nyírő József új könyveinek ereje. "A Szépmíves Céh két Nyírő kötetet adott ki az elmúlt év folyamán. A Székelyek és Havasok könyve negyven és egy néhány elbeszélését és rajzát tartalmazza a szerzőnek....Nyírő könyve figyelmeztet arra, hogy a népet nem lehet megérteni anélkül a természeti környezet nélkül, amelyben felnőtt és él, mert megfoghatatlan szálak fűzik az ősi rögökhöz.", [Szakcsoport: Magyar irodalom. Nyírő József. Nemzeti érzelmek.], VIII. évf., 1937, 1. szám, p. 4.

*** A kisebbségi magyar élet. "Érdekes összefoglalást közöl a fenti cím alatt Nánay Béla a Láthatár ez évi 1. számában. Cikkében összefoglalja azoknak a tanulmányoknak java részét, amelyek a többségi és kisebbségi sajtóban erről a kérdésről szólottak." Ismertetés., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Sajtóügy.], VIII. évf., 1937, 1. szám, p. 4.

TONK Emil Az alkoholizmus Romániában. Közzétett román és erdélyi magyar hivatalos munkák alapján összehasonlító táblázatokat közöl. "Az alkoholmennyiséget elosztva az ország összes lakosságával, fejenként 48 liter alkohol, de ha csak a felnőtt férfi lakosságot számítjuk, úgy fejenként 150 liter jut a szeszesitalokból évente.... a felsorakoztatott adatok alapján az alkoholfogyasztás szempontjából Transilvania helyzete a legsúlyosabb.", [Szakcsoport: Közegészségügy. Románia. Statisztika.], VIII. évf., 1937, 1. szám, p. 5-7.

Tóth Z. Két kiáltás. "Két könyv fekszik előttem: Két kiáltás. Illyés Gyula: Puszták népe és Szabó Zoltán: A tardi helyzet. Ezt a két könyvet nem lehet megindultság nélkül olvasni. Ha elolvastuk, nem lehet hallgatni róluk." Részletes ismertetés., [Szakcsoport: Szociográfia. Magyar falu. Gyakorlati szociális problémák.], VIII. évf., 1937, 1. szám, p. 7-8.

szl. D. Gusti professzor negyedszázados tanári jubileuma. [Együtt élő népek!], "Gusti professzor falu-kutatásának eszméi, módszerei oly átfogó és egyetemes érdekeket szolgálnak, melyek nemcsak egy népnek az életében, de az egész emberiség társadalmi helyzetének vizsgálásában igen nagy jelentőségűek s ma már nemzeközi iskolát is teremtettek.", [Szakcsoport: Román tudomány. Szociológia. Falumunka. Gusti Dimitrie.], VIII. évf., 1937, 1. szám, p. 9.

*** Csehszlovákiai kisebbségi zsargon. [Együtt élő népek!], "A fenti címen értékes cikket közölt az Apollo V. kötetében Darvas János azokról a veszedelmekről, amelyek Csehszlovákiában fenyegetik a kisebbségi magyar nyelvet. A kisebbségi sors különösen a középosztály nyelvén érezteti a hatást.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Csehszlovákia. Magyar nyelv.], VIII. évf., 1937, 1. szám, p. 9.

szl. A regáti ifjúság Transilvániája. [Együtt élő népek!], "A Gând Românesc decemberi számában Vasile Băncilă érdekes cikkben írta meg, hogyan élt a világháború előtti ifjúság lelkében a transzilván gondolat. Már a cím "Ardealul Adolescenţei Noastre"[Serdülőkorunk Erdélye] nagyszerűen mutatja azt a tudatos történelmi készülődést, melyben élt és dolgozott a Kárpátokon túli román ifjú nemzedék." "Transzilvánia ifjúságunk etikai és metafizikai funkciója volt.", [Szakcsoport: Román történelem. Román ifjúsági mozgalmak. Nemzeti érzelmek.], VIII. évf., 1937, 1. szám, p. 10.

B.S. Mester Miklós könyve a transzilvániai románság nemzetiségi követeléseiről. [Együtt élő népek!], "A Fiatalok megindulásától kezdve folyton hangsúlyozta a románság múltja és jelene megismerésének szükségességét... A két egymás mellett élő nép szenvedélyektől izzó mai világában különösképpen nagy értéknek látjuk a fiatal magyar történetíró tárgyilagosságát....Évekig gyűjtötte a román forrásból származó anyagot, hogy azt a magyar és német írók adataival egységbe hozva törekedjék a történeti múlt megjelenítésére.", [Szakcsoport: Román történelem. Román nemzetiségtörténet. Magyar történetírás.], VIII. évf., 1937, 1. szám, p. 10.

D.L. A Balaton vidék népének építészete. Gyűjtötték: Tóth Kálmán és v. Nászay Miklós építészek, előszót írt Padányi Gulyás Jenő építész. (A balatoni Intéző Bizottság kiadása, B-pest, 1936.). [Szemle.], "E gyönyörű könyv újabb bizonyítéka annak, hogy a magyar falú minden szeretetet, megbecsülést és áldozatos munkát megérdemel, mert mindig gazdag erőtartalék minden vonatkozásban." Ismertetés., [Szakcsoport: Magyar építészet. Etnográfia.], VIII. évf., 1937, 1. szám, p. 11.

D.L. Székely táncok. Összegyűjtötték és kiadták: Vámszer Géza és Bándy Mária. (Minerva nyomása, Cluj, 1937. 124 oldal.). [Szemle.], "Az egyes ismertetések alaprajzokkal és figuraábrákkal illusztrált pontos leírásai a tánc menetének s mindeniknek mellékelve van a dallamjegyzése (kottája) is úgy, hogy belőlük bármelyik táncot könnyen lehet megtanulni és gyakorolni." Ismertetés., [Szakcsoport: Magyar kultúra. Etnográfia. Néptánc. Népzene.], VIII. évf., 1937, 1. szám, p. 10.

*** A Székely Társaság Főiskolás Szakosztálya hosszabb szünet után újra előadásokat tart. [Főiskolás élet.], Hír., [Szakcsoport: Főiskolás fiatalok. Ifjúsági egyesületek.], VIII. évf., 1937, 1. szám, p. 11.

A. NAGY Béla A fővárosi magyar főiskolások számát nehéz pontosan megállapítani. [Főiskolás élet.], "Az egyetem legújabb évkönyve az 1934-35. iskolai évben 159-et tűntet fel. Ebbe nincsenek beleszámítva a műegyetem, akadémiák és más fő- vagy szakiskolák magyar hallgatói.... A szülők foglalkozásából és anyagi helyzetéből tisztán bontakozik ki a diákélet legszomorúbb oldala: a szegénység....Azért még marad arra is idő, hogy a Koós-Ferec-Kör-Diákosztálya keretei között önnevelő munkát végezzen.", [Szakcsoport: Bukaresti magyar főiskolás fiatalok. Ifjúsági egyesületek.], VIII. évf., 1937, 1. szám, p. 11-12.

NAGY Zoltán A Kolozsvári D.F.E. Főisk. Szakoszt. 1936 novemberében tartotta tisztújító közgyűlését. [Főiskolás élet.], Hír., [Szakcsoport: Főiskolás fiatalok. Ifjúsági egyesületek.], VIII. évf., 1937, 1. szám, p. 12.

*** Faluszemináriumot indított a Koós Ferenc-kör. [Főiskolás élet.], "A fővárosi Koós Ferenc- Kör falumunka előkészítő szemináriumot rendezett a magyar főiskolások számára, hogy őket a Gusti professzor világhírű monográfiai rendszerével megismertesse." Hír., [Szakcsoport: Főiskolás fiatalok. Ifjúsági egyesületek. Falumunka. Bukarest.], VIII. évf., 1937, 1. szám, p. 12.

*** Gusti professzor ünneplése a Koós Ferenc-körben. [Főiskolás élet.], "A kör f. évi február 4-i előadásán Gusti tanár is részt vett... Gusti tanár meleg szavakkal köszönte meg a benső fogadtatást. Örömmel említette meg, hogy a királyi falucsapatok munkájában magyar ifjak milyen lelkiismeretesen és odaadással vettek részt.", [Szakcsoport: Főiskolás fiatalok. Ifjúsági egyesületek. Falumunka. Bukarest. Guszti Dimitrie.], VIII. évf., 1937, 1. szám, p. 12.

*** Heti lappá alakult a Magyar Út. "Előbb havonta, majd kéthetente, jelen VI. évfolyamától kezdve hetente jelenik meg a Pap Béla által szerkesztett Magyar Út.... A lap romániai terjesztése miniszterileg engedélyezve van." Ismertetés., [Szakcsoport: Sajtóügy.], VIII. évf., 1937, 1. szám, p. 12.

LÁSZLÓ Dezső Balázs Ferenc. - Búcsúszavak az Erdélyi Fiatalok nevében, Mészkőn, 1937. május 24-én. - "Az Erdélyi Fiatalok nevében jöttünk tanúskodni Balázs Ferenc koporsója mellé. .. Világháború utáni generációnkban ő jelenti a legegyetemesebb emberi tekintetet és műveltséget." Temetése: "Május 23-án szállították holttestét falújába, amelyet munkájával és áldozatával örökített meg.... A Helikon írói nevében Tamási Áron mondott megrendítő szavakat.", [Szakcsoport: Magyar kultúra. Nemzeti érzelmek. Balázs Ferenc.], VIII. évf., 1937, 2. szám, p. 1-2.

LÁSZLÓ Dezső Bomlás vagy egység? "Makkai cikke ["Nem lehet"] rámutat arra, hogy a kisebbségi élet a vízszintes síkban bontja meg a magyarság belső, kultúrális egységét, Féja Géza viszont a faj függőleges síkban mutatkozó belső szakadásainak ijesztő vonalait tárja elénk". "A kisebbségi életen keresztül a nemzeti kultúra olyan népek kultúrájával találkozik, amelyekkel eddig nem igen törődtünk.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Kisebbségi lét.], VIII. évf., 1937, 2. szám, p. 3-5.

*** A "Nem lehet" vita margója. A "Nem lehet" körül lezajlott vita elsősorban a cikk belső ellentmondásaira mutat rá. Különböző lapokban szólnak hozzá a témához: Hegedűs Nándor, Szentimrei Jenő, Paál Árpád, ifj. Szemlér Ferenc, Ligeti Ernő, Szász Endre, Reményik Sándor, Spectator, Lőrinczy László., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Kisebbségi lét.], VIII. évf., 1937, 2. szám, p. 5-6.

MAKKAI Sándor vallomásai a kisebbségi sorsról és hivatásról. "Az erdélyi magyarságnak revízió alá kell vennie életének alapvető kérdéseit. "... Kimondhatjuk, hogy az erdélyi sajátosság nem más, mint az ellentétek között kiegyensúlyozott magyar lélek manifesztációja.", [Szakcsoport: Hungarológia. Csoporttudat. Magyar kisebbség.], VIII. évf., 1937, 2. szám, p. 5-7.

SZABÉDI László Új könyv Petőfiről. Illyés Gyula "Új könyvének borítékjára ezeket írja: "Életem minden fordulóján velem volt, rajongtam érte, vitáztam vele, elfordultam tőle, hogy aztán ismét visszatérjek." "Könyvem, - írja Illyés, - egyszerre életrajz, esztétikai tanulmány és néha-néha vallomás." Könyvismertetés., [Szakcsoport: Magyar irodalomtörténet. Petőfi Sándor.], VIII. évf., 1937, 2. szám, p. 7-8.

KORPONAY László dr. Szabó Dezső, az építő (Budapesti levél). [Új magyarság.], Szabó Dezső legújabb Füzeteinek (11-22, számok) ismertetése. "Közeledik az Ő ideológiájának és programjának ideje; ezért érzem fontosnak, hogy beszámoljak legújabb Füzetei néhány nagy gondolatáról a Fiatalok ifjúságának, amely a kisebbségi sorsban levő magyarságnál ma a viszonyaiknak megfelelő új magyar gondolkozás legfőbb kialakítója., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Hungarológia.], VIII. évf., 1937, 2. szám, p. 9-11.

SZABÓ Lajos A "Viharsarok". "Féja Géza éveken keresztül tanulmányozta az alsó Tiszavidék területét, az örök nyugtalanság földjét... A Viharsarok vidéke: Békés, Csanád, Csongrád vármegye, az alsó Tiszavidék...."Gyóntam a magyar népről." - Egy tájegységet dolgozott föl Féja, de mindig szem előtt tartotta az egész ország és népe sorsát." E nép sorsán csak "...az egész ország gazdasági életét megújító igazi földreform" segít. Részletes könyvelemzés., [Szakcsoport: Hungarológia. Szociográfia. Magyar falu. Földreform.], VIII. évf., 1937, 2. szám, p. 12-13.

L.D. Kovács Imre: A néma forradalom. A Szolgálat és Írás Munkatársaságának második könyve, Cserépfalvi kiadás, Budapest, 1937, március, 262 oldal. "Kovács Imre könyve második darabja annak a sorozatnak, amelyben az elmúlt évben Szabó Zoltán: "A tardi helyzet" c. felejthetetlen könyve megjelent. A Szolgálat és Írás munkatársaságában összegyűlt fiatal magyar szociográfusok célul tűzték ki maguk elé az egész mai magyar élet szociográfiájának őszinte megírását. A néma forradalom a puszták népével, a hárommilliós magyar agrár-proletáriátus életével foglalkozik." Könyvelemzés., [Szakcsoport: Szociográfia. Magyar falu. Gyakorlati szociális problémák.], VIII. évf., 1937, 2. szám, p. 13.

JANCSÓ Béla dr. Juhász Gyula 1883-1937. [Halottak, akik élnek.], "Hányszor kereste már az önkéntes halált' A búskomorság hajlamával született, s az élet gondoskodott róla, hogy ezt a terhet sokszor érezze elviselhetetlennek." Szerkesztőségi megemlékezés., [Szakcsoport: Magyar irodalomtörténet. Juhász Gyula.], VIII. évf., 1937, 2. szám, p. 14-16.

NYÍRŐ József Nagy István. [Halottak, akik élnek.], "Végül is a saját lelke ölte meg február 15-ödikén hatvan éves korában a bajai élőhalottak intézetében. ...Ha dolgozott, szinte félelmetes volt. A szén és a kréta volt a kedvence. Ezeknek volt a boszorkánymestere.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Képzőművészetek. Nagy István.], VIII. évf., 1937, 2. szám, p. 14-15.

 
 
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék