újvári mária
Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940

 

       bibliográfiák   » Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
    év 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  szerző a b c d e f g h i j k l n o p r s t u ü v w z  
  tárgymutató 1 a b c d e f g h i j k n o ö p r s t u ü v x z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -    
    1936: 52 tétel lapozás: 1-30 | 31-52
 

LÁSZLÓ Dezső Cselekvő erdélyi ifjúság. "Tamási Áron Cselekvő erdélyi ifjúság címen nem régiben öt cikkből álló sorozatot írt a Brassói Lapokban. Célja az volt, hogy a maga és olvasói számára rögzítse azt a képet, amely benne a közhatalom változása utáni erdélyi magyar ifjúság mozgalmairól kialakult." "Végső következtetése az, hogy a Tizenegyek után kialakult három ifjúsági megmozdulásnak: az Erdélyi Fiataloknak, a marxista népvalóság hirdetőinek és a Hitelnek össze kell fogniok, mert hárman együtt adják az egész igazságot., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Ifjúsági egyesületek.], VII. évf., 1936, tavaszi szám, (1. negyed), p. 1-5.

BALÁZS Ferenc Kapitalizmus és Szocializmus. "A köztudat szerint két merőben ellentétes gazdasági rendszer. Az első a magántulajdon szentségét és a haszonnak, a gazdasági élet mozgató erejének fontosságát emeli ki. Fölépítése a kevesek jólétét szolgálja. Utóbbi nem ismeri el az egyénnek azon jogát, hogy magának a földből egy darabot kiszakítson. A tulajdon a közé. A két rendszer hívei éles harcban állnak egymással.", [Szakcsoport: Társadalmi rendszerek.], VII. évf., 1936, tavaszi szám, (1. negyed), p. 6-14.

PARÁDI Kálmán dr. Kisgazdaság, vagy nagygazdaság? Válaszadás helyett a cikkíró két, a témára vonatkozó könyvet ismertet: Kerék Mihály: A telepítés félévszázada Magyarországon. Magyar Út kiadása, 1935; Ez kizárólag az ötven év óta folyamatban levő németországi telepítésekkel foglalkozik. A másik, Matolcsy Mátyás alapvető fontosságú könyve: Agrárpolitikai feladatok Magyarországon. Soli Deo Gloria szövetség kiadása, 1934. A kisgazdaságok mellett voksol, mindkét elemzett könyv alapján., [Szakcsoport: Agrárpolitika. Magyarország. Németország.], VII. évf., 1936, tavaszi szám, (1. negyed), p. 15-19.

Matolcsy Mátyás A magyarországi földkérdés. [Új magyarság.], "Magyarország belpolitikai stabilitását főleg az veszélyezteti, hogy a nagy földbirtokok, latifundiumok létezése mindezideig, megakadályozta, hogy a társadalom egységes, nemzeti alapon álló, demokratikus struktúrát nyerjen.... A kérdés megoldásának ütemét az ország közgazdasági ereje szabja meg, amely szerint évenként 100-200 hold nagybirtoknak felosztása és 10-14 ezer család telepítése válik szükségessé és lehetővé.", [Szakcsoport: Agrárpolitika. Magyarország.], VII. évf., 1936, tavaszi szám, (1. negyed), p. 20-21.

RÓZSA T. Lajos A magyar "ifjú katolicizmus". [Új magyarság.], ".... vannak ifjú és öreg katolikus rétegek. Nemcsak a testi kor szerint, nem is a dogmatikai meggyőződésben, a hit egysége vonalán, hanem a lendület foka szerint.", [Szakcsoport: Keresztény egyházak. Katolicizmus.], VII. évf., 1936, tavaszi szám, (1. negyed), p. 21-24.

VÁRÓ György dr. Román falu-munka. Hogyan dolgoztak és milyen eredményeket értek el a diák munkacsapatok? [Falu-munka.], "Érdekes és igaz az a megállapítás, hogy a románság tanult rétege nem szakadt el annyira a falusiaktól, mint az más népeknél történt. ... külföldi viszonylatban is figyelemreméltó falu-munkát fejt ki a "Károly herceg művelődési egyesület.". A munka szellemi vezetője Gusti professzor. "Három irányban dolgozik a művelődési egyesület: tanulmányozzák a falu helyzetét, irányítják a kultúrházak munkáját és kiadványaikkal, meg könyvtárakkal szolgálják a falu művelődését.", [Szakcsoport: Főiskolás fiatalok. Román ifjúság. Falumunka.], VII. évf., 1936, tavaszi szám, (1. negyed), p. 25-29.

NAGY József dr. Dr. Parádi Ferenc: A balesetek megelőzése és az élet megmentése. Hasznos Könyvtár 5. szám. Egészségügyi sorozat 2. szám. Könyvismertetés., [Szakcsoport: Egészségügy. Balesetek.], VII. évf., 1936, tavaszi szám, (1. negyed), p. 30.

BORBÁNDY J. Zoltán Blénessy-Kacsó: A méh a kisgazda ingyen napszámosa. ("Hasznos Könyvtár" gazdasági sorozat 2. szám. Könyvismertetés., [Szakcsoport: Gazdaság. Méhészet.], VII. évf., 1936, tavaszi szám, (1. negyed), p. 30.

VITA Zsigmond Varjas R. Béla: Erdély és irodalmunk nemzeti egysége. (Budapest, 1934.). [Szemle.], "Az erdélyiség gyökereinek és az erdélyi lélek sajátos irodalmi megnyilatkozásainak kimutatása igen nagy anyag volt ehhez a kis könyvhöz." Könyvismertetés., [Szakcsoport: Magyar irodalomtörténet. Nemzeti érzelmek. Nemzeti egység.], VII. évf., 1936, tavaszi szám, (1. negyed), p. 31-32.

J. b. "Két tűz között" címmel a Kiáltó Szó 4. füzetében László Dezső a modern magyar irodalom és a református egyház viszonyát vizsgálja meg abból a vitából kiindulva, amelyet a kérdés körül 1913-ban és 1926-ban Szabó Dezső indított meg. [Szemle.], [Szakcsoport: Magyar irodalomtörténet. Keresztény egyházak. Református egyház.], VII. évf., 1936, tavaszi szám, (1. negyed), p. 32.

*** Az igazi szövetkezeti szellemről megszívlelendőket mondott egy kitűnő előadás során dr. B. V.Jinga kereskedelmi akadémiai tanár. [Szemle.], "A román szövetkezetek fejlődésének kapcsán mutatta ki, hogy a bankkapcsolatok mennyire károsak a szövetkezetek fejlődésére.", [Szakcsoport: Román szövetkezetügy.], VII. évf., 1936, tavaszi szám, (1. negyed), p. 32-33.

B.S. Mester Miklós: Az erdélyi románok első törvényhatósági küzdelmei a magyarokkal és a szászokkal. (Különlenyomat a Magyarság tudományból. 22 oldal). [Szemle.], Mester Miklós "Komoly román, magyar és szász forrásokból állítja elénk azt a küzdelmet, melyet a románok 1860-63-ig vívtak a magyarokkal és szászokkal a nemzeti egyenjogúságért a közélet minden terén." S, [Szakcsoport: Román történelem. Történelmi források.], VII. évf., 1936, tavaszi szám, (1. negyed), p. 33-34.

TÓTH Kálmán Dr. Nagy Zoltán: "Les régimes légaux des coopératives en Transylvanie". (A szövetkezeti törvények rendszerei Erdélyben.). [Szemle.], "... munkájának főcélja a régi és új szövetkezeti törvény és az általa megnyitott gazdasági lehetőségek ismertetése.", [Szakcsoport: Szövetkezetügy. Szövetkezeti törvény. Erdély.], VII. évf., 1936, tavaszi szám, (1. negyed), p. 34-36.

L.D. Hitel. 1936. 1. 80 oldal. Felelős szerkesztő: Albrecht Dezső. [Szemle.], Ismertetés., [Szakcsoport: Hungarológia. Magyar társadalomkutatás. Néprajz. Falukutatas. Venczel József .], VII. évf., 1936, tavaszi szám, (1. negyed), p. 36-38.

*** A Majláth-Kör 1935 novemberének első felében kezdte meg működését ft. Héjja Albert ügyvezető elnök irányítása mellett. [Főiskolás élet.], Három munkacsoportban fejti ki tevékenységét: 1. A kultúrbizottság; A tanulmányi körök; A jogászok és kereskedelmi akadémisták szemináriuma., [Szakcsoport: Főiskolás fiatalok. Ifjúsági egyesületek.], VII. évf., 1936, tavaszi szám, (1. negyed), p. 38.

LÁSZLÓ Dezső A rög alatt. (Balázs Ferenc: A rög alatt 1928-35. Turda, 1936. 424. o.) "Balázs Ferenc, a fiatal unitárius lelkész bejárta a kerek világot és öt esztendei szorgalmas munkával begyűjtött tudományával, műveltségével, próbákon, kritikákon átedzett világnézetével hazajött a transzilvániai rögök alá, nem meghalni és eltemetődni, hanem elvetődni, mint a búzamag."..."Az új faluszervezés legsikeresebb módjának a szövetkezeti szervezést látja...Csak ott akar újítani, ahol az újítás nélkül az élet haladni nem tud.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Faluszervezés. Falumunka.], VII. évf., 1936, nyári szám, (2. negyed), p. 36-41.

*** A pályaválasztás egyéni és társadalmi kérdése. "Az egyéni és társadalmi érdek azonban nemcsak a hajlam és képesség szerinti pályaválasztást parancsolja, de azt is, hogy a pályaválasztás megfeleljen a közösség szükségletének és lehetőségeinek.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Pályaválasztás.], VII. évf., 1936, nyári szám, (2. negyed), p. 41-42.

TÖRÖK Bálint dr. Az ifjúság a gazdasági pályán. "A transzilvániai magyar tanulóifjúság elhelyezkedési lehetőségeinek köre egyre jobban szűkül. ... Minden földbirtokkal rendelkező ifjúnak el kell végeznie a gazd. akadémiát. ...Sajnos, magyar nyelvű gazdasági középiskolánk nincsen, pedig erre nagyobb szükségünk volna, mint az akadémiára. A másik független, szabad foglalkozási ág a kertészet. Folytatásához kisebb tőke szükséges, mint a gazdálkodáshoz.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Pályaválasztás.], VII. évf., 1936, nyári szám, (2. negyed), p. 42-43.

LÁSZLÓ Tibor dr. fő-állatorvos Az állatorvosi pályáról és elhelyezkedési lehetőségeiről. "Az állatorvosi diploma megszerzése a bucureşti-i állatorvosi fakultáson történik. Érettségi bizonyítvány alapján a fakultásra csak felvételi vizsga sikeres letétele után lehet bejutni.... Tekintettel az ország kiválóan agrár- és állattenyésztő jellegére, ... legalább háromszor ennyi állatorvosra volna szükség, úgy látszik, hogy az elkövetkezendő évtizedben ezen a pályán munkanélküli nem lesz.", [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Pályaválasztás.], VII. évf., 1936, nyári szám, (2. negyed), p. 44-45.

JANCSÓ Béla dr. Az orvosi pályaválasztás akadályai. "Ismeretes, hogy néhány év óta magyar fiú alig választja az orvosi pályát. Ez a tény annál aggasztóbb, mert az országosan is nagy vidéki orvoshiány a magyar vidékeken egyenesen megdöbbentő, ugyanakkor, amikor az országosan is lesújtó népbetegségi (tüdővész, vérbaj, stb.) arányszám éppen a magyar vidékeken a legrosszabb." Az elhelyezkedési kilátások rosszak mégis, mert az állami helyeket a többségiek kapják, a magyarok csak a magángyakorlatban lehet esélyük. Részletes kimutatást közöl az orvos-ellátottságról., [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Pályaválasztás. Közegészségügy. Statisztika.], VII. évf., 1936, nyári szám, (2. negyed), p. 45-52.

BIRÓ Sándor A fiatal magyar tanárnemzedék kérdései. "Ha a romániai egyetemeken jelenleg tanuló magyar kisebbségi tanárjelöltek jövőjére s általában a fiatal magyar tanár nemzedék helyzetére gondolunk, csak a legmélyebb hit óvhat meg a legszélsőségesebb pesszimizmustól....Végeges működési engedélyt a minisztérium csak a capacitate vizsgával rendelkező tanároknak ad; újabban pedig még a kisebbségi vallástanárok is állami bizottság előtt kell véglegesítési (capacitate) vizsgát tegyenek... a napról-napra, súlyosabbá váló kisebbségellenes légkörben még a jól elkészültek is kevés reménnyel állhatnak a vizsgáztató bizottság elé.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok. Tanárképzés. Magyar ellenesség.], VII. évf., 1936, nyári szám, (2. negyed), p. 52-56.

LÁSZLÓ Ferenc dr. A jogászok elhelyezkedési kilátásai. "Tíz esztendeje, hogy az érettségit tett magyar ifjúság rendszeresen iratkozik be a romániai egyetemekre. Tíz esztendő tapasztalatai ellenére a pályaválasztás mai is körültekintés nélkül, ötletszerűen történik. Ez a megállapítás különösen vonatkozik a jogi fakultásokra özönlőkre. " Adatokra támaszkodva megállapítja: "az ügyvédi pályán máris túltermelés van. Az ügyvédek egy része, akiknek magánvagyona nincs, a szó teljes értelmében nyomorog.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok. Pályaválasztás.], VII. évf., 1936, nyári szám, (2. negyed), p. 56-57.

KÓRÉH Béla Statisztikai adatok a helyi egyetemről. Részletes statisztikai kimutatás az orvosi fakultáson, a gazdasági akadémián, illetve a tanári szak természettudományi és nyelvészeti fakultásán az 1935-36-os iskolai évben tanuló hallgatók nemzetiségi, vallási és nemek szerinti megoszlásáról. Az adatok elemzése után válasszon az I évre beiratkozandó pályát., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok. Pályaválasztás.], VII. évf., 1936, nyári szám, (2. negyed), p. 58-60.

*** A Hitel ellentmondásai. [Szavak és tettek.], "1. A Hitel megindulása előtt sem lapunknak, sem munkatársainak nem tett együttműködési ajánlatot, s nem válaszolt lapunknak a régi Hitelhez juttatott együttműködési javaslatára. 2. A Hitel 1. száma lapunkról és munkájáról egy szó említést sem tesz, ami annál különösebb, mert utólagos kijelentései szerint célkitűzései velünk azonosak... A Hitelnek tisztáznia kell ellentmondásait: ha ugyanazt vallja, amit mi, akkor velünk van és nem csinál meghatározatlan célú mozgalmat, amivel az egységet gyengíti.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Sajtóügy. Világnézet.], VII. évf., 1936, nyári szám, (2. negyed), p. 61-62.

MIKES Kelemen élete és néhány válogatott levele, Tamási Áron Mikesről szóló bevezető tanulmányával. A Hasznos Könyvtár 6-ik füzete. Könyvismertető., [Szakcsoport: Magyar irodalomtörténet. Mikes Kelemen.], VII. évf., 1936, nyári szám, (2. negyed), p. 62.

*** "A rög alatt" és a görénybűz. [Korunk arcához.], "....a "Magyar Nép" állandóan tájékoztatja a magyar népet azokról a könyvekről, amelyek a falut érdeklik. El kell ismernünk róla, hogy ebbéli fáradozása közben gyakran nagy megértést tanúsított kiadványainkkal szemben. Annál inkább csodálkozunk azon, hogy most egy Deák Pál nevű úr, aki vagy álarcos lovag, vagy kezdő író, mélyen lesújtó kritikát mond Balázs Ferenc "A rög alatt" című széles körben elismert könyve felett., [Szakcsoport: Magyar irodalomtörténet. Balázs Ferenc.], VII. évf., 1936, nyári szám, (2. negyed), p. 63.

NAGY István dr. Dr. Bakk Elek: Rajtad is múlik, hogy beteg ne légy! (Hasznos Könyvtár 8. szám). "Bakk Elek könyve általános képet ad a betegségek külső és belső okairól". Könyvismertetés., [Szakcsoport: Népegészségügy.], VII. évf., 1936, nyári szám, (2. negyed), p. 63.

*** A Makkai-rejtély. [Szemle.], "Makkai Sándor, Transylvania református püspöke betegségére hivatkozva lemondott állásáról. Megtörtént az elhihetetlen: Makkai Sándor, a Magyar fa sorsa, a Magunk revíziója írója itt hagyta Transylvaniát. Expatriált, kivándorolt Transylvaniából.... A Makkai Sándor kivándorlásának nem lett volna szabad megtörténnie....A kivándorlás belső, vagy külső okairól mindenki hallgat. Ez a hallgatás titkot takar.", [Szakcsoport: Nemzeti érzelmek. Kivándorlás.], VII. évf., 1936, nyári szám, (2. negyed), p. 64-65.

L.D. Dr. Jancsó Ödön. [Megemlékezés]. [Szemle.], "Az idősebb generáció legtanultabb orvosai közé tartozott. ... ösztönzője a Református Kórház létrejöttének. ...Transzilvánizmusára jellemző, hogy amikor az új állam elbocsátotta, a román bányászok sztrájkba léptek és így akarták a vezetőséget rávenni arra, hogy továbbra is munkában maradhasson.", [Szakcsoport: Közegészségügy.], VII. évf., 1936, nyári szám, (2. negyed), p. 65-66.

L.D. Csutak Vilmos. [Megemlékezés]. [Szemle.], "Ízig-vérig székely ember volt Mikes Kelemen falujából. Életének alkotásai a Székely Mikó Kollégium és a Székely Nemzeti Múzeum Életébe kapcsolódnak.", [Szakcsoport: Magyar kultúra. Népművelés.], VII. évf., 1936, nyári szám, (2. negyed), p. 66-67.

 
 
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék