újvári mária
Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940

 

       bibliográfiák   » Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
    év 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  szerző a b c d e f g h i j k l n o p r s t u ü v w z  
  tárgymutató 1 a b c d e f g h i j k n o ö p r s t u ü v x z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -    
    1933: 61 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-61
 

*** Negyedik évfolyamunk elé. Programunk. A 6 programpont ismertetése., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Sajtóügy.], IV. évf., 1933, tavaszi szám, (1. negyed), p. 1.

LÁSZLÓ Dezső Az erdélyi magyar ifjúsági mozgalmak mérlege. Megjelent az Ellenzék 1933. húsvéti számában. "Ez a cikk kizárólag a főiskolás ifjúság mozgalmaival foglalkozik. ... Elvitathatatlan tény, hogy az e erdélyi Fiatalok őszi konferenciája határkövet jelent a főiskolás mozgalmak életében. A marxista ifjúságot és az ifjú katolikusokat mint kész világnézetek képviselőit mutatta be.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok. Ifjúsági egyesületek.], IV. évf., 1933, tavaszi szám, (1. negyed), p. 1-5.

JANCSÓ Béla dr. Határkőnél. Főiskolás kérdések, végzettek kérdései, erdélyi magyar kérdések. "határkőnél áll az erdélyi magyar ifjúság. Az öntudatlanság és semmittevés hosszú évei után felébredt ifjúsági öntudat és munka első kora lezárult. ... most ér ki az életbe az az ifjúsági vonulat, mely az öntudatlanság évei után az első öntudat-korszakot megcsinálta. Mi marad őutánna a főiskolás-kérdések mezején? És milyen feladatok várnak reá, a kilépő generációra ezután? Kell ezekkel a kérdésekkel ennél a határkőnél: már most szembenézni.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Hungarológia. Magyar ifjúság. Főiskolás fiatalok.], IV. évf., 1933, tavaszi szám, (1. negyed), p. 6-17.

SZILÁGYI Olivér dr. Intellektuelek a válaszúton! Az intellektuel az Ókortól napjainkig. A jelen megváltozott körülményei. "Az intellektuelek egy mindnyájukat nemzetközileg is átfogó osztályszolidaritás hiányában válaszúton vannak mindenütt, ...Az erdélyi magyar intellektuelek gyökérzete pedig az erdélyi magyarság és annak alaprétege: a falu. Ennek szükséglete, igényei, életformája és pszychéje szabja meg az öntudatos új erdélyi magyar intellektuel útját.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. A nemzedékváltás kérdései. Társadalmi osztályok. Értelmiség.], IV. évf., 1933, tavaszi szám, (1. negyed), p. 17-20.

LÁSZLÓ Dezső Nemzet és szocializmus. " Ez a cikk a nemzetet és szociálizmust nem eszmei valóságukban, hanem élettényező mozgalmi mivoltukban szemléli. .. Ezt a mozgalmat szellemileg Marx Károly ideológiája határozza meg. A szociálizmus is egy haladó mozgalom. Mai tiszta típusának az oroszországi kommunizmust tekintem. A szociáldekrácia ennek a törekvésnek egy átmeneti formája csupán. A keresztyén és nemzeti szociálizmus pedig a mozgalom gyökeréről leszakadt korcs hajtások.", [Szakcsoport: Ideológia. Világnézet. Szocializmus. Marx Karl.], IV. évf., 1933, tavaszi szám, (1. negyed), p. 21-27.

FOGARASSY Géza Mi történt a Székelyek Kolozsvári Társaságában a főiskolás ifjúsággal? [Főiskolás kérdések.], "A Székelyek Kolozsvári Társaságának f.é. márc. 22.-én tartott közgyűlésén a magyar főiskolai hallgatóságot sajnálatos sérelmek és sértések érték, amelyeknek előzményét a Társaság elnökének, Deák Ferenc tanárnak a főiskolásokkal szemben az év folyamán tanúsított ellenszenves magatartása képezi.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Egyesületek. Főiskolás fiatalok. Kolozsvár.], IV. évf., 1933, tavaszi szám, (1. negyed), p. 27-28.

*** Hívó szó mindazokhoz, akik szívükön viselik a magyar irodalomnak, nyelvnek és középiskoláinkból az életbe induló fiataljaink magyar kultúrájának a sorsát. Az Erdélyi Fiatalok szerkesztőségének felhívása új tanterv kidolgozása érdekében tartandó megbeszélésre., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar kultúra. Magyar irodalom. Nevelés és oktatás.], IV. évf., 1933, tavaszi szám, (1. negyed), p. 29.

BÍRÓ Sándor László Dezső: "Akarom": tisztán lássatok." Erdélyi Fiatalok kiadása, 1933. 96 oldal. 8°. [A mi könyveink.], A Széchenyi problémáról készült tanulmány. A "Széchenyi könyvvel nemcsak azt állítja elénk, amit Széchenyi ezelőtt 100 esztendővel mondott és csinált, - hanem azt is, ahogyan a "legnagyobb magyar" látott. A látási módot,...", [Szakcsoport: Hungarológia. Magyar kultúra. Magyar Tudomány. Széchenyi Ferenc.], IV. évf., 1933, tavaszi szám, (1. negyed), p. 30-31.

D.L. A Pozsonyi Takarékpénztár jegyzőkönyvei igen érdekes lapokat tartalmaznak. [Csillámok a homokban.], "1886. május 26-án évi 600 frt. segélyt szavaz meg az igazgatóság egy különös mániájú, 28 éves fiatalembernek. Ki s mi volt ez a fiatalember? Sok évvel ezelőtt csak egy kis lakatosinas! Hanem igaz, hogy különös lakatosinas!" - Fadrusz János, a magyarság legnagyobb szobrásza., [Szakcsoport: Magyar képzőművészet. Szobrászat. Fadrusz János.], IV. évf., 1933, tavaszi szám, (1. negyed), p. 31-32.

*** "Új magyar nemzedék Erdélyben?" Fiatal erdélyi román vélemény az Erdélyi Fiatalokról, a falumunkánkról és Mikó Imre Falufüzetéről. [Szemle.], "A Patria 1933. február 19-i (38) számában a fenti címen Ion Costea hosszú cikket írt negyedik Falufüzetünknek: Mikó Imre: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés c. tanulmányának megjelenése alkalmából. ... Cikkét azzal végzi, hogy "a múlt kísértetei nem képesek megakadályozni egy új áramlat fiatalon lüktető menetelését! Mi pedig, román ifjúság, nagy örömmel üdvözöljük egy új világnak a Mikó könyvében jelentkező követét.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Erdélyi falu. Román Román ifjúság.], IV. évf., 1933, tavaszi szám, (1. negyed), p. 33-34.

*** Székely balladák - színpadon. [Szemle.], "Eredeti és nagyjelentőségű művészi terv megvalósításába fogott Nyírő József, a kiváló székely író. A "Júlia szép leány" világhíres balladáját - színpadra vitte olyan formán, hogy ennek mesevázát a legszebb székely ballada motívumokból szőtt történéssel töltötte ki színpadon ábrázolható cselekménnyé". A kísérőzenét dr. Keresztes Károly zeneszerző a székely népzene legszebb ősi motívumaiból állította össze, a " stílszerű díszletezés kényes művészi feladatát Haáz F. Rezső festőművész, a székely népművészet legjobb ismerője oldotta pompásan meg.", [Szakcsoport: Magyar irodalomtörténet. Magyar folklór. Edély. Nyírő József.], IV. évf., 1933, tavaszi szám, (1. negyed), p. 34-35.

VITA Zsigmond Oláh György: Lázadás a Tiszánál. (Budapest, 1932.) [Szemle.], A szerző újságíró. Feltárja az Alföldön látottakat: a közigazgatás visszaéléseit, a nép kihasználását, nyomorát és makacs harcát az életért., [Szakcsoport: Gyakorlati szociális problémák. Magyar Alföld.], IV. évf., 1933, tavaszi szám, (1. negyed), p. 35.

VITA Zsigmond Makkai János: Germánia új utakon. (Danubia KK, Bpest). [Szemle.], "Még Hitler kormányra jutása előtt írja meg ezt a könyvet Makkai, de olyan világosan, belülről meglátva írja le a háború utáni Németország alakulását, a nemzeti szocializmus megindulását, céljait, a Hitler módszereit és várható politikáját.", [Szakcsoport: Európa története. Németország. Nemzeti szocializmus. Hitler Adolf.], IV. évf., 1933, tavaszi szám, (1. negyed), p. 35.

*** Az Erdélyi Fiatalok második főiskolás konferenciája. [Az Erdélyi Fiatalok hírei.], Előadók: dr. Böszörményi Sándor, Szentimrei Jenő, dr. Varga Béla, László Dezső., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Ifjúsági egyesületek.], IV. évf., 1933, tavaszi szám, (1. negyed), p. 36.

*** Ismertető falu-előadást tartottunk 1932 nov. 15-én este, amelyen dr. Kiss Elek unit. teol. professzor a falu kérdésének világ- és magyar fontosságára mutatott rá, Demeter Béla pedig az Erdélyi Fiatalok eddigi falumunkáját ismertette. [Az Erdélyi Fiatalok hírei.], [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Falumunka.], IV. évf., 1933, tavaszi szám, (1. negyed), p. 36.

*** Harmadik kolozsvári estélyünk. [Az Erdélyi Fiatalok hírei.], "1932 december hó 10-én a Rom. Kath. Főgimnázium dísztermében faluestélyt rendeztünk." Előadók: László Dezső, Haáz Ferenc, Miklós András, Balázs Ferenc, Dsida Jenő., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Falumunka.], IV. évf., 1933, tavaszi szám, (1. negyed), p. 36-37.

Az Erdélyi Fiatalok harmadik tordai estélye. [Az Erdélyi Fiatalok hírei.], "Március 26 a ref. leányszövetség rendezésében folyt le harmadik tordai estélyünk. László Dezső Élet és irodalom címen tartott előadást.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Ifjúsági egyesületek.], IV. évf., 1933, tavaszi szám, (1. negyed), p. 37.

Török Erzsébetnek a kiváló szavaló művésznőnek modern magyar versek előadó-estjét lapunk rendezte meg, 1933. ápr. 7.-én Kolozsvárt. Dr. Császár Károlynak a modernséget és a modern magyar lírát élesen megvilágító bevezető előadása Török Erzsébet... Az Erdélyi Fiatalok hírei. [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Ifjúsági egyesületek. Magyar irodalomtörténet.], IV. évf., 1933, tavaszi szám, (1. negyed), p. 37.

LÁSZLÓ Dezső Az elsodort falu. Ez a cikk Szabó Dezső 1919. május 23-án megjelent regényéről szól. [Szakcsoport: Magyar irodalomtörténet. Szabó Dezső.], IV. évf., 1933, nyári szám, (2. negyed), p. 37-40.

BALÁZS Ferenc A Hurkajuki Társaság utat mutat. A Hurkajuk "Torda városától mintegy tíz kilométerre, az Aranyos-folyó bal partján fekszik. Felette a sziklás hegyoldalban sekélyes barlang szája. Az a Hurkajuk, vagy a legújabb román eredetű nevén: a Kopta. ... a mészkői magyarság közösen bírt veteményes kertje, ahol minden utópisták és rendszer-alkotók ámulására, a föld birtoklásának és kezelésének emberségi és mindenségi szempontból talán legtökéletesebb rendszere már százharmincnégy évek óta gyakorlatban van.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Faluszociológia.], IV. évf., 1933, nyári szám, (2. negyed), p. 41-46.

JANCSÓ Béla dr. Gusti professzor és tanítványainak falú-munkája. Ennek a munkának irányítója D. Gusti, a bukaresti egyetem szociológia professzora, közoktatási és kultuszminiszter. A munka eredményét bemutató tanulmányok "A szintén Gusti prof. vezetése alatt álló Institut Social Român folyóiratának (Arhiva pentru ştiinţă şi reformă socială) 1932. évi száma egyetlen hatalmas kötetben jelentek meg, a Rockefeller-alap támogatásával." A nagyszabású munka történetét egyik cikkben Traian Herseni ismerteti., [Szakcsoport: Román falumunka. Gusti Dimitrie.], IV. évf., 1933, nyári szám, (2. negyed), p. 46-49.

BACZÓ Gábor A falú-munka mérlege. Az Erdélyi Fiatalok falumunkája 1930. novemberében kezdődik a szerkesztőség felhívására. Az érdeklődés központjában a kisebbségi sorsra jutott erdélyi magyarság falú problémája áll. Beszámoló az addig végzett munkáról, előadásokról és a "Erdélyi Fiatalok Falu Füzetei" sorozatban megjelent munkákról., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Sajtóugy. Falumunka.], IV. évf., 1933, nyári szám, (2. negyed), p. 50-53.

VÁRÓ György A falumunka jövőbeli feladatai. A feladat meghatározása: "...meg kell ismernünk a falut és amennyiben módunkban áll, közelebb kell hoznunk a várost a faluhoz és fel kell készülnünk arra, hogy akik tényleg olyan körülmények közé kerülnek, vezetők legyenek a szó legigazibb értelmében. ... Az igazi értelemben vett falumunka nem az ifjúság feladata, de az erre való felkészülés igen.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Falumunka.], IV. évf., 1933, nyári szám, (2. negyed), p. 53-55.

*** Kérdőív a falu-tanulmányozáshoz. "Szükségesnek láttuk, hogy "Hogyan tanulmányozzam a falu életét?" c. kérdőívünk mellé egy kisebb kérdőívet is kiadjunk falu-tanulmányokat végző munkatársaink számára. Ebben a kérdőívben a nagy kérdőívünk leglényegesebb pontjai vannak feldolgozva.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Falumunka.], IV. évf., 1933, nyári szám, (2. negyed), p. 55-57.

SZABÓ Lajos Járai István 1884-1933. Megemlékezés. "Az igazgató-tanár Járai Istvánnak pedig arany lapjai lesznek a Bethlen-kollégium történetében.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Nevelés és oktatás. Enyed.], IV. évf., 1933, nyári szám, (2. negyed), p. 57-58.

J.B. dr. Arany János balladái Buday György képeivel. [Szemle.], Az Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában, a fiatal erdélyi grafikus 19 fametszetével., [Szakcsoport: Magyar irodalomtörténet. Arany János.], IV. évf., 1933, nyári szám, (2. negyed), p. 59.

D.L. Szász Mártonné, sz. Bene Ilona halála. [Szemle.], A magyarrégeni tiszteletes asszony halálára. "Ennek a magyarságnak igen szép hímző művészete van. ...negyed milliónál többet fektetett abba, hogy levarassa e négy falú (Disznajó, Magyaró, Marosvécs és Holtmaros) összes mintáit és propagálja őket." Kiállításokat rendezett s megrendeléseket a kenyérnélküli családoknak., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar etnográfia.], IV. évf., 1933, nyári szám, (2. negyed), p. 59-60.

B.S. Gând românesc. [Szemle.], "Az erdélyi román ifjúság érdekes megmozdulásáról tanúskodik a fenti cím alatt megjelenő havi folyóirat, mely az "Astra" kiadásában 1933 májusában kezdte meg első évfolyamát." Szerkesztője Ion Chinezu, aki az erdélyi magyar irodalomról írta doktori értekezését. "A cikkek legnagyobb részét egy nagy felismerés vezeti: a kultúrának a politika felett való elsődleges, primér fontossága.", [Szakcsoport: Román kultúra. Román ifjúság. Sajtóügy.], IV. évf., 1933, nyári szám, (2. negyed), p. 60-61.

J.B. dr. Julia szép leány. [Szemle.], "Nyírő József balladajátéka két este (május 23 és 24) ritkaságszámba menő nagy sikerével járta meg Kolozsvárt." A népi zenéből komponált kísérő zene Keresztes Károly munkája, Haáz Rezső tanár lenyűgözően szép díszleteivel és pompásan szép székely jelmezeivel., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar kultúra. Színház. Magyar folklór.], IV. évf., 1933, nyári szám, (2. negyed), p. 61-62.

L.D. A Tizenegyek Antológiája tízéves. [Szemle.], "1923 júniusában tizenegy fiatal ró, kiknek többsége ma már magyarság szerte ismert nevet hordoz, egy verseket, tanulmányokat, elbeszéléseket tartalmazó 168 oldalas, ízléses könyvvel lépett a nyilvánosság elé.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar irodalomtörténet. Tizenegyek. Antológia.], IV. évf., 1933, nyári szám, (2. negyed), p. 62-63.

 
 
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék