újvári mária
Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940

 

       bibliográfiák   » Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
    év 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  szerző a b c d e f g h i j k l n o p r s t u ü v w z  
  tárgymutató 1 a b c d e f g h i j k n o ö p r s t u ü v x z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -    
    1932: 93 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-93
 

*** Erdélyi fiatal magyarok kötelessége 1932-ben. A lap [Az Erdélyi Fiatalok], az erdélyi új magyar generáció egyetlen független orgánuma, nem kap támogatást, kénytelen összevont számokat megjelentetni. Az ifjúság kötelessége: megőrizni szellemi függetlenségüket, hogy általa tudományos önképzéssel megtarthassák magukat az erdélyi magyarságnak., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Sajtóügy.], III. évf., 1932, 1-2. szám, (január-február), p. 1-2.

LÁSZLÓ Dezső Ghibu O. professzor könyve és az Erdélyi Fiatalok. (Onisifor Ghibu: Un anachronism şi o sfidare: Statul Romano-Catolic Ardelean. Studiu istoric-juridic. Ministerul instrucţiunii şi al cultelor. Comisiunea istorico-juridică pentru studiul problemei Statului rom. Cat. Ardelean. Cluj, 1931. 466 o. 8 ° Ára 400 Leu.). Ghibu állítása szerint "...a könyv igazolni fogja, hogy az erdélyi r. Kath. Státusnak se világi, se egyházi törvények értelmében nincs létjoga ,sőt megléte veszélyezteti az állam egységét s ezért létét biztosító anyagi alapjait az államnak át kell vennie, hogy azokkal elsősorban a kolozsvári tudomány-egyetem támogatására lehessen sietni." "... a r. Kath. Státus vezetése alatt álló magyar kulturális és politikai szervek és ifjúsági mozgalmak, köztük a legveszedelmesebb, éppen az Erdélyi Fiatalok, milyen ádáz harcot folytatnak Erdély Romániától való elszakítása érdekében.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Erdélyi r. Katolikus Státus. Sajtóügy. Magyarellenesség.], III. évf., 1932, 1-2. szám, (január-február), p. 3-10.

CSÁKÁNY Béla Egyházaink szociális állásfoglalásai. "... az egyház olyan módon és eszközökkel segítse elő a szociális kérdés megoldását, amelyek sajátos jelentőségénél fogva az emberiség boldogulásáért végzendő sokrétű tevékenység nagy munkamegosztásában számára kijelöltettek.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Keresztény egyházak. Gyakorlati szociális problémák.], III. évf., 1932, 1-2. szám, (január-február), p. 10-12.

VITA Zsigmond Konzervatív marad-e Erdély? "Erdély konzervatív főemberei nem éreztek a levegőben semmit. Meg voltak győződve, hogy a három nemzet és négy vallás elvére fektetett politikai rendszer alapján kiváltságaik rendületlenül fenn fognak maradni egész világvégezetéig." "Sokat kéne még arról is írni, hogy a sérelmi politika, később pedig a Pesttől való függés hogyan fagyasztotta be mindinkább Erdélyben az akció-kedvet, a közügyek iránt való érdeklődést.", [Szakcsoport: Magyar történelem. Nemzetiségtörténet. Politikatörténet. Erdély.], III. évf., 1932, 1-2. szám, (január-február), p. 13-14.

LÁSZLÓ Ferenc Húszévesek és harmincévesek. "... az egyetemi ifjúság nem politizálhat. A harmincas generáció politizálni kívánó részei tehát így önként az idősebb generációkhoz kell csatlakozzanak. Viszont a gazdasági, társadalmi és kulturális téren dolgozni akarók előtt semmi akadály sem áll fenn arra nézve, hogy a húszévesek kifejlett mozgalmaihoz csatlakozva, velük együtt alkossák az igazán új, mert új gondolatokat és programot hozó erdélyi magyar nemzedéket.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Világnézet. Főiskolás fiatalok. A nemzedékváltás kérdései.], III. évf., 1932, 1-2. szám, (január-február), p. 15-16.

*** Az Erdélyi Fiatalok postája. A lap közvetlen kapcsolatot szeretne fiatal olvasóival új rovataival. Ezek: Mi kérdezzük; Ti kérdezitek. "Közös kötelesség az őszinte kérdezés és az őszinte felelet!", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Sajtóügy.], III. évf., 1932, 1-2. szám, (január-február), p. 17-18.

dL Elfelejtettük... [Szemle.], Orbán Balázs, a "legnagyobb székely" emlékét nem ápolják, munkáját, a Szekelyföld leírását még nem adták ki, szobra, bár gyűjtöttek rá, nem készült el, elfelejtették., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Nemzeti érzelmek. Csoporttudat. Orbán Balázs.], III. évf., 1932, 1-2. szám, (január-február), p. 19-20.

dL Somlyódy István szegedi kir. Járásbró "Gyökeres Igazságügyi Reformok" c. könyvéről. Csillámok a homokban. (E cím alatt olyan régi iratokat ismertetünk, amelyek a háború előtti magyar életben, mintegy összeesően az Ady-Szabó-Móricz ideológiájával, a magyar nép elhagyatottságára és bajaira mutatnak reá és általában a valóságos magyarságnak igazi belső problémáit, külszínességtől, hazugságoktól és önámításoktól mentesen tárgyalják."). A könyv röpirat jellegű. 1909-1914 között adta ki maga a szerző. Célja: "... magyar fejjel végig gondolt és magyar szívvel átérzett gyakorlati életigazságok megmutatása.", [Szakcsoport: Magyar történelem. Gyakorlati szociális problémák.], III. évf., 1932, 1-2. szám, (január-február), p. 20-22.

DEBRECZENI László Szegedi Kis Kalendárium 1932. [Fiatalok munkája.], "A naptári részen kívül tartalmaz 12, jórészt kiadatlan, kottával ellátott paraszt dalt és betyárnótát. A dalokat Salló György egyetemi hallgató gyűjtötte a kiskunhalasi tanyák között. A rajzok valamint a kalendárium megtervezése Buday György munkái.", [Szakcsoport: Magyar kultúra. Folklór.], III. évf., 1932, 1-2. szám, (január-február), p. 22-23.

JANCSÓ Béla Tolnai Gábor: A szabad vers és a lírai formák válsága. [Fiatalok munkája.], "A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma kiadványaként megjelent kis tanulmány elvontnak látszó u.n. formatörténeti kérdést tárgyal. Ez azonban lélektani beállítottsággal a műélvezés kollektív lelki gyökereinek kérdéseként tudja megmutatni.", [Szakcsoport: Magyar irodalomtörténet. Irodalomelmélet.], III. évf., 1932, 1-2. szám, (január-február), p. 23.

dL Szathmári Samu: Egyszerű, székely földműves legény... És gyökeresen megreformálta a szövőszéket. [Fiatalok munkája.], Ismertetés., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság.], III. évf., 1932, 1-2. szám, (január-február), p. 23-24.

*** Domokos Pál Péter a lelkes csiki fiatal székely tanár a múlt év karácsonyán A moldvai magyarság címmel 300 oldalas könyvet adott ki. [Fiatalok munkája.], "Könyvében a moldvai csángó-magyar múltat és jelent mutatja be s 66 eredeti gyűjtésű csángó magyar népdalt közöl.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Szórvány magyarság. Moldova. Csángó-magyarok. Folklór.], III. évf., 1932, 1-2. szám, (január-február), p. 24.

dL Szervátius Jenő szobrászművész kiállítása. [Fiatalok munkája.], Ismertetés., [Szakcsoport: Magyar kultúra. Képzőművészetek. Szobrászat. Szervátius Jenő.], III. évf., 1932, 1-2. szám, (január-február), p. 24-25.

*** Az Erdélyi Fiatalok kolozsvári faluestélye. [Falu-munka.], Először beszéltek a város közönsége előtt a falú vitális problémáiról. Előadók: Demeter Béla, Gyallay Pap Zsigmond, Demeter János, Bíró Sándor, Antal Gusztáv, Miklós Győző. Az estélyről a Keleti Újságban SulyokIstván írt, az Ellenzékben Szentimrei Jenő., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Falumunka], III. évf., 1932, 1-2. szám, (január-február), p. 25.

*** Faluszemináriumunk előadásai. [Falu-munka.], Előadók februárban: Torday József, Balázs Ferenc, dr. Szász Ferenc, Hulea Liviu, Kós Károly, Dimitrie Gusti, dr. C. Schlosser., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Falumunka. Román falumunka.], III. évf., 1932, 1-2. szám, (január-február), p. 25.

*** Rmán előadássorozat a parasztság problémáiról. [Falu-munka.], A nemzeti parasztpárt tanulmányi körének előadássorozata. Előadók: M. Ralea, Petre Suciu, C. Parthenie, P. Andrei, N. Penescu, V.V. Stanciu, V. Marin, Gh. Crişan,, I. Răducanu, E. Ene, N. Badea, M. Ghelmegheanu, V. Madgearu, I. Lugoşianu, Pavel Pavel és Sorin Negruzzi., [Szakcsoport: Román belpolitika. Román parasztság. Román falumunka.], III. évf., 1932, 1-2. szám, (január-február), p. 25.

*** Az IKE virágvasárnapján, március 20-án egész napos főiskolás konferenciát rendez... [Egyesületi élet.], Hír., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Ifjúsági egyesületek.], III. évf., 1932, 1-2. szám, (január-február), p. 26.

*** Ref. Theológus konferencia. [Egyesületi élet.], Előadók: dr. Makkai Sándor, dr. Imre Lajos, dr. Nagy Géza., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok.], III. évf., 1932, 1-2. szám, (január-február), p. 26.

*** Az Erd. Róm. Kath. Népszövetség Egyetemi és Főiskolai Szakosztálya 1931 nov. 28-án tartott közgyűlése... [Egyesületi élet.], Előadók: Bács Albert, Princ János, gr. Bethlen László, Gyenge László, Venczel József, Domokos Pál Péter, Gnándt János, Orbán Endre, Sz. Vince., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok. Ifjúsági egyesületek.], III. évf., 1932, 1-2. szám, (január-február), p. 26.

*** Főiskolai hallgatónők figyelmébe! A Székelyek Kolozsvári Társasága Főiskolás Tagozatának Főisk. Hallgatónő csoportja előadássorozatot rendez a háziipar problémáiról. [Egyesületi élet.], Előadók. Kós Károly, Kovács Dezsőné gr. Bethlen Mária, Haáz Rezső., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok. Ifjúsági egyesületek.], III. évf., 1932, 1-2. szám, (január-február), p. 26.

*** A brassói magyar főiskolai hallgatók és a brassói felnőtt leányok Mária kongregációja 1932 január 14-én fényes erkölcsi sikerrel koronázott teaestélyt rendeztek. [Egyesületi élet.], Hír., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok. Ifjúsági egyesületek.], III. évf., 1932, 1-2. szám, (január-február), p. 26-27.

FOGARASI Géza A Székelyek Kolozsvári Tagozatának közgazdasági és társadalomtudományi szemináriuma ... [Egyesületi élet.], Előadók: dr. Ligeti Ernő, dr. Ligeti Sándor, dr. Diamant Izsó, dr. Lakatos Imre, dr. Böszörményi S., dr. Szigyártó G., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Ifjúsági egyesületek.], III. évf., 1932, 1-2. szám, (január-február), p. 27.

*** Az "Erdélyi Fiatalok" Temesváron. [Az Erdélyi Fiatalok hírei.], Január 31-én volt a lap temesvári bemutatkozása. Előadók: Dsida Jenő, Demeter Béla, dr. Jancsó Elemér, dr. Tornya Gyula., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Ifjúsági egyesületek. Sajtóügy.], III. évf., 1932, 1-2. szám, (január-február), p. 27.

*** Az "Erdélyi Fiatalok" zilahi estélye. [Az Erdélyi Fiatalok hírei.], Előadók: Demeter Béla, Varró Dezső, Bíró S., Szász Alpár., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Ifjúsági egyesületek.], III. évf., 1932, 1-2. szám, (január-február), p. 28.

*** Az Erdélyi Fiatalok művészeti előadásai. [Az Erdélyi Fiatalok hírei.], Művészeti előadássorozatot indít az Erdélyi Fiatalok. Első előadók: Kós Károly, Debreczeni László., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Ifjúsági egyesületek.], III. évf., 1932, 1-2. szám, (január-február), p. 28.

LÁSZLÓ Dezső Az Erdélyi Fiatalok világnézeti függetlenséget hirdet. "Az ifjúság el fog jutni a maga világnézetére.... A nehezebb utat válasszuk: keresünk. Amire eljutunk, az a mienk lesz. Mindezt azért írtam, mert az Erdélyi Lapokban Márton Áron azt mondja, hogy mi ezt a függetlenséget csak a katholikus világnézettel szemben valljuk, más világnézetekkel szemben nem vagyunk ilyen tartózkodók. Márton Áront egyre kérjük. Higyje el, hogy őszinte emberek vagyunk. A magunk útján járunk. Egyik oldalra sem mérünk más mértékkel.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Sajtóügy. Világnézet. Márton Áron.], III. évf., 1932, 3-4. szám, (március-április), p. 29-30.

ROHONYI Vilmos Újra kísért Középeurópa... "... a keleteurópai viszonyok rendkívül komplikáltak. Itt a helyzet gyökeresen különbözik a nyugateurópai ipari államok válságától, de önmagán belül sem homogén. ...Keleteurópa krízise mezőgazdasági jellegű termelési és értékesítési krízis,..." "Keleteurópa osztálystruktúrája és politikai bonyolultsága homogénizálódik.", [Szakcsoport: Európa története. Kelet-Európa. Gazdaságpolitika.], III. évf., 1932, 3-4. szám, (március-április), p. 30-38.

*** Hogyan látnak minket? A szerkesztőség választ vár a következő kérdésekre: 1. Mi a véleménye az erdélyi magyar ifjúságnak azon alapelvéről, hogy a maga problémáin maga gondolkozzék és megoldásukon maga dolgozzék? Mi a véleménye ezzel kapcsolatban ifjúsági életünk kialakulásának irányairól és szervezeteiről. 2. Milyen (egyéni és kollektív) erényeket és hibákat lát a mai erdélyi magyar ifjúságban? Ezek okait miben látja? A hibákkal szemben mit tart szükségesnek? 3. Mit tart a legsürgősebb és legfontosabb ifjúsági feladatnak? Dr. Gál Kelemen és dr. Krenner Miklós (Spektator) válasza., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Erdélyi magyar ifjúság.], III. évf., 1932, 3-4. szám, (március-április), p. 38-40.

JANCSÓ Béla Főiskolás kérdések egysége. [Főiskolás problémák.], Az ifjúság maga szeretné megoldani problémáit, autonómiát akar magának szerezni, de ez nem azt jelenti, hogy az idősebb nemzedéket kizárják., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok. A nemzedékváltás kérdései.], III. évf., 1932, 3-4. szám, (március-április), p. 41-46.

ANGYAL Andor A húszévesek és harmincévesek kérdéséhez. Hozzászólás László Ferenc: Húszévesek és harmincévesek című cikkéhez. "Igazi harmincas mozgalom nincs, mint ahogyan lényegében húszas sincs, csak egyetemi nevelés. Innen ki kell zárni a politikát... Létre kell hozni a közeledést a különböző évesek között, hogy - mire megvénülünk - az a 15 évnyi kor és véleménykülönbség éppen úgy elenyésszen, amint az a régi, idejétmúlt kényelmesség és cselekvési iszony is, remélhetőleg el fog tűnni.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok. A nemzedékváltás kérdései.], III. évf., 1932, 3-4. szám, (március-április), p. 46-48.

 
 
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék