újvári mária
Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940

 

       bibliográfiák   » Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
    év 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 
  szerző a b c d e f g h i j k l n o p r s t u ü v w z  
  tárgymutató 1 a b c d e f g h i j k n o ö p r s t u ü v x z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -    
    1931: 138 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-138
 

DEBRECZENI László Líraiságunk. [Cikk.], Visszatekintés a folyóirat első évére. Sok volt az irónia, a vádaskodás, pl. hogy a lap lírai hangvételű. "A líraian beindított munka...megoldja a maga gyakorlati kérdéseit is.", [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Sajtóügy.], II. évf., 1931, 1. szám, (január), p. 1-4.

*** A kolozsvári magyar egyetemi hallgatók második emlékirata. Az itt közölt emlékiratot a magyar egyetemi hallgatók kiküldöttei 1930 dec. 19-én adták át Costachescu közoktatásügyi miniszternek. [Cikk.], Faji alapon álló magyar diákegyesület megalakítását sürgetik, mivel az egyetemi szabályzat 27-ik paragrafusában felsorolt négy egyesülési forma közül egy sem alkalmas a magyar diákok problémáinak megoldására. Az emlékiratot 423 magyar egyetemi hallgató írta alá., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok. Ifjúsági egyesületek. Kisebbségi jogok.], II. évf., 1931, 1. szám, (január), p. 4-6.

BORBÁTH Dániel A svájci egyetemi ifjúság problémái és az erdélyi fiatalok. [Cikk.], A svájci egyetemi ifjúság legfőbb problémája a pacifizmus. Másik problémája a szociális kérdés, pedig az ottani szociális helyzet össze sem hasonlítható az erdélyi vagy a budapesti krízissel. A magyar ifjúságnak nincs érzéke mások szenvedése iránt. A svájci ifjúság világban élő ifjúság: túlnéz országa határain, nem csupán hazája problémái foglalkoztatják. Az erdélyi magyar fiatalok problémáit Svájcban egy cionista fiú értette meg, érezte át., [Szakcsoport: Főiskolás fiatalok. Svájc. Erdély.], II. évf., 1931, 1. szám, (január), p. 6-9.

MIKÓ Imre A K.M.E.H.É.-től a Bólyai Körig. [Cikk.], A kolozsvári magyar egyetemi hallgatók szervezkedésével kapcsolatban Haţieganu Gyula rektor és Jacbovici Jakob egyetemi szenátorok azt tanácsolták, hogy mivel az egyetemi szabályzat 27. paragrafusa nem teszi lehetővé az etnikai alapú egyetemi egyesületek megalapítását, hozzanak létre egy olyan egyesületi formát, mely kulturális és regionális alapon valamelyik magyar tudós neve alatt a magyar egyetemi hallgatóság célkitűzéseit szolgálja. Ilyen célt szolgálhatna egy "Erdélyi egyetemi hallgatók Bólyai művelődési köre", ahová az "erdélyi" szó tágabb értelmezése folytán minden magyar hallgató beléphetne. Ennek értelmében, újabb emlékirat született, melyet Bukarestbe is eljuttattak jóváhagyás végett., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok. Ifjúsági egyesületek. Román tanügyi törvény. Kolozsvár.], II. évf., 1931, 1. szám, (január), p. 9-11.

*** Ifjúsági egység felé. A kolozsvári és bukaresti magyar főiskolai hallgatók között az első hivatalos találkozás 1930 dec. 19-én volt a bukaresti Magyar Diákotthonban. Szűcs Ferenc, a Koós Ferenc Kör diákosztályának elnöke nyitotta meg az összejövetelt, majd Szász Tibor és Mikó Imre tartottak előadást, melyeket számos hozzászólás követett. Sajtó útján, kongresszusok tartásával, országos szervezet létrehozásával szorosabb együttműködést kell kialakítani a két egyetemi központ magyar ifjúsága között., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok. Ifjúsági egyesületek. Kolozsvár. Bukarest.], II. évf., 1931, 1. szám, (január), p. 11-12.

ROHONYI Vilmos Az ifjúmunkásmentés kérdéséhez. Magyarországi és utód-államokbeli magyar társadalomban a süllyedő középosztály új orientáció keresése mellett fellelhetőek az új szociális zajlás jelei is. A székely tanonc-ifjakat nem kiragadni kell a szociáldemokrata ifjúmunkásképzés befolyása alól, ahogyan azt a Székely Társaság ifjúsági szervezet előadásán elhangzott, hanem a csehszlovákiai Sarlóhoz és a magyarországi Bartha Miklós Társasághoz hasonlóan, feladni a patriarchalis vezető középosztálykodást és beleolvadni a magyarság termelő osztályainak érdekközösségébe., [Szakcsoport: Magyar fiatalok. Világnézet. Munkásfiatalok.], II. évf., 1931, 1. szám, (január), p. 12-14.

BACZONI Flóra Magyar főiskolai hallgatónők szervezkedése. A székelyek Kolozsvári Társaságának Ifjúsági Bizottsága Jancsó Béla kezdeményezésére felhívást intézett a főiskolai hallgatónőkhöz, hogy lépjenek be a Társaság ifjúsági tagozatába. Főcél a tanulás, szemináriumok formájában., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok. Ifjúsági egyesületek.], II. évf., 1931, 1. szám, (január), p. 14.

FEKETE Domokos, ifj. Levél a falúból. [Hogyan fogadták az Erdélyi Fiatalokat?], A magyar falú lelkesen fogadja a megismerésére törekvő egyetemi ifjúság kutató munkáját, melyet a folyóirat indított el és előfizetések gyűjtésével igyekszik támogatni azt., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Sajtóügy.], II. évf., 1931, 1. szám, (január), p. 15-17.

*** Az Erdélyi Fiatalok kolozsvári bemutatkozó estélye. 1930 dec. 14-én volt az impériumváltozás óta ez az estély volt az erdélyi magyar ifjúság első közös szereplése a dobogón. Előadók: László Dezső, szerkesztő, Jancsó Béla, Debreczeni László, Balázs Ferenc., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Sajtóügy.], II. évf., 1931, 1. szám, (január), p. 17.

D.B. Az Erdélyi Fiatalok falúpályázatának eredménye. [Falú-munka.], A meghirdetett pályázat iránt nagy volt az érdeklődés és igen értékes munkák születtek. A nyertesek és munkáik ismertetése., [Szakcsoport: Magyar fiatalok. Falumunka.], II. évf., 1931, 1. szám, (január), p. 18-19.

*** Az Erdélyi Fiatalok Kovásznán. [Falú-munka.], Az Erdélyi Fiatalok kovasznai estélye., [Szakcsoport: Magyar fiatalok. Falumunka. Sajtóügy.], II. évf., 1931, 1. szám, (január), p. 19-20.

*** Falú-ankét. [Falú-munka.], Az Unitárius Teológiai Akadémia Önképzőköre négy ankétszerű megbeszélést tartott. Előadást tartott Mikó Imre, Gyallay Pap Zsigmond., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok. Iskolán kívüli nevelés és oktatás.], II. évf., 1931, 1. szám, (január), p. 20-21.

*** A "Kévekötés" c. falusi ifjúsági lap III. évfolyam I. száma díszes kiállításban jelent meg. [Falú-munka.], Ismertetés. A főbb cikkek szerzői: Balázs Ferenc, Székely László, Lőrinczy László, Ébent Hajnalka, Gyergyay Judit, Ferencz József., [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Falumunka. Sajtóügy.], II. évf., 1931, 1. szám, (január), p. 21.

*** Az Erdélyi Fiatalok falú-füzetei. [Falú-munka.], Ismertetés., [Szakcsoport: Magyar ifjúság. Falumunka.], II. évf., 1931, 1. szám, (január), p. 21.

*** Hogyan fogadták az Erdélyi Fiatalokat? [Falú-munka.], A budapesti "Külügyi Szemle" 1930 évi III. számában Nagy Iván a kolozsvári magyar egyetemi hallgatók lapját ismerteti., [Szakcsoport: Főiskolás fiatalok. Sajtóügy.], II. évf., 1931, 1. szám, (január), p. 21.

LÁSZLÓ József Albrecht D.: Az Erdélyi Magyar Főiskolai Hallgatóság. (Erdélyi Magyar Évkönyv I. 97-108 oldal.). [Fiatalok munkája.], Albrecht Dezső joghallgató, az Erdélyi Magyar Évkönyv I. évfolyamának főmunkatársa dolgozatában a statisztikai számadatokat szólaltatja meg az ifjúság helyzetének, várható jövőjének megismertetésére és a legsürgetőbb tennivalókra hívja fel a figyelmet. Javasolja egy értelmiségi kataszter elkészítését., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok. Statisztika. Erdély. Értelmiségi kataszter.], II. évf., 1931, 1. szám, (január), p. 22-23.

SZABÓ Géza ifj. Ifjúsági daloskönyv. Összeállították: Balázs Ferenc, Szent-Iványi Sándor és Mikó Imre. [Fiatalok munkája.], Ismertetés., [Szakcsoport: Magyar fiatalok. Magyar kultúra. Zene.], II. évf., 1931, 1. szám, (január), p. 23.

CSÁKÁNY Béla Kovács Endre: Világének. Versek. Szerző kiadása. 1929. Pozsony. [Fiatalok munkája.], Húsz, munkásokról, proletárokról szóló vers közreadása., [Szakcsoport: Magyar irodalomtörténet. Vers. Kovács Endre.], II. évf., 1931, 1. szám, (január), p. 23.

*** A kolozsvári magyar főiskolai hallgatók bálja. [Egyesületi élet.], Hír., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok.], II. évf., 1931, 1. szám, (január), p. 24.

*** A bukaresti "Koós Ferenc Kör" diákosztályában az 1930-1931-iki iskolai évben tartandó vitaesték műsora. [Egyesületi élet.], [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok. Ifjúsági egyesületek. Bukarest.], II. évf., 1931, 1. szám, (január), p. 24.

*** A Székelyek Kolozsvári Társaságának Ifjúsági Bizottsága által rendezett közgazdasági és társadalomtudományi szemináriumának januári előadói dr. Diamant Izsó és dr. Ligeti Ernő. [Egyesületi élet.], Hír., [Szakcsoport: Magyar fiatalok. Ifjúsági egyesületek.], II. évf., 1931, 1. szám, (január), p. 24.

Az Erdélyi Fiatalok előadásai a Róm. Kath. Népszövetség Ifj. Szakosztályában. [Egyesületi élet.], Előadó: Jancsó Béla., [Szakcsoport: Magyar fiatalok. Ifjúsági egyesületek.], II. évf., 1931, 1. szám, (január), p. 24.

JÁRAI István Apák és fiak. Előadás az Erdélyi Fiatalok nagyenyedi estélyén. "A világháború súlyos megpróbáltatást hozott a magyarságra és ezen belül is a kisebbségi magyarságra. A magyar ifjúság történelmi hivatása. Ez az ifjúság más értékeket keres múltunkban mint aminőket apái találtak.", [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Magyar ifjúság. Nemzeti érzelmek. A nemzedékváltás kérdései.], II. évf., 1931, 2. szám, (február), p. 25-27.

DEBRECZENI László A mai magyar kultúra a népművészet tükrében. Írta és az Erdélyi Fiatalok 1930 dec. 14-én tartott kolozsvári estélyén felolvasta Debreczeni László. A népművészet hanyatlása. A hanyatlás megállítása. Az Erdélyi Fiatalok célkitűzése: "az általános emberi kultúrát a magunkéval színezni.", [Szakcsoport: Magyar kultúra. Néprajz. Népművészet.], II. évf., 1931, 2. szám, (február), p. 27-30.

LÁSZLÓ Ferenc Egy tíz éves röpirat. Január 23-án múlt tíz esztendeje, hogy megjelent Kós Károly, Zágoni István dr. És Paál Árpád dr. "Kiáltó szó, Magyarság útja. A politikai aktivitás rendszere" c. röpirata, aminek hatására megindult az erdélyi magyarság küzdelmes politikai élete a kisebbségi sorsban., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Nemzeti kisebbségek. Kisebbségi jogok.], II. évf., 1931, 2. szám, (február), p. 31-34.

KOVÁCS Lajos, ifj. Az egyetemi hallgatók és a theológusok. E két főiskolai csoport között nem rangkérdés a fontos, hanem az egység az egyenjogúság jegyében., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Főiskolás fiatalok.], II. évf., 1931, 2. szám, (február), p. 34-35.

JANCSÓ Elemér, dr. Irodalmi szeminárium. Az Erdélyi Fiatalok rendezésében február, március és április folyamán irodalmi szemináriumot tartanak a középiskolai tantervek és az Anghelescu törvény miatt kevés eredményt nyújtó önképző körök munkáját pótolandó. Előadók: dr. Jancsó Elemér, dr. Kovács József, ifj. Grandpierre Emil, Nagy József, Dsida Jenő, Dánér Lajos, Csákány Béla, Venczel József, Delly-Szabó Géza., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Román tanügyi törvény. Iskolán kívüli nevelés és oktatás.], II. évf., 1931, 2. szám, (február), p. 35-36.

BORBÁTH Dániel A bár ifjúsága és a magyar jövendő. Márkus Lászlónak a Pesti Hírlapban közzétett cikkét összegezi a szerző: a bárokat látogató gazdag ifjak figyelmét arra, hogy létezik egy más magyar élet is; rájuk is kötelességek, nagy feladatok várnak., [Szakcsoport: Magyar fiatalok. Gyakorlati szociális problémák.], II. évf., 1931, 2. szám, (február), p. 37-38.

*** A "Brassói Lapok" november 15-i számában Bányai Ernő "A magyar egyetemi hallgatók élete a kolozsvári egyetemen" címmel egy oldalas cikkben foglalkozik az egyetemi hallgatóság anyagi és kultúr problémaival. Hír., [Szakcsoport: Főiskolás fiatalok. Gyakorlati szociális problémák. Kolozsvár.], II. évf., 1931, 2. szám, (február), p. 38.

LÁSZLÓ Dezső Dr. Roska Márton: Néprajzi feladatok Erdélyben. A Magyar Nép Könyvtára 42. sz. Minerva kiadás. Kolozsvár, 1930. 81 oldal, 22 képpel 16° Ára 18 leu. II. kiadás. [Falú-munka.], A falú és a nép az érdeklődés középpontjába került, tehát fontos volt megjelentetni a 2. kiadást is. A könyv nem akar mértéket adni, de rámutat a feladatokra., [Szakcsoport: Magyar kisebbség. Néprajz. Erdély. Falumunka.], II. évf., 1931, 2. szám, (február), p. 39.

 
 
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék